Information om webbplatsen

Säkerhet och integritetsskydd på tjänsten vantaa.fi

På tjänsten vantaa.fi insamlas automatiskt nedan beskrivna uppgifter om besökarna. Staden samlar inte in uppgifter om besökarna för kommersiella ändamål. Staden säljer inte eller överlåter inte heller på annat sätt insamlade uppgifter till utomstående aktörer.

Cookies

Webbplatsen använder cookies (kakor) för att upprätthålla användarsessionen. Användarens personuppgifter insamlas och lagras inte på dessa tekniska cookies. Sidorna kan också användas utan cookies, men då fungerar inte vissa funktioner, till exempel kan inte texten förstoras med hjälp av knapparna upptill på sidan. Tredjepartscookies som eventuellt placerats på webbplatsen via appar från sociala medier kan samla in användarinformation.

Besökaruppföljning

Google Analytics samlar med JavaScript-kod in information om besökare på webbplatsen vantaa.fi. Informationen kan användas av dem som upprätthåller webbplatsen vantaa.fi.

Användarundersökningar

På tjänsten vantaa.fi görs varje år en användarundersökning. Responsen från undersökningen utnyttjas för att utveckla webbplatsen.

Informeringsdokument

Informeringsdokumenten ger information om hur personuppgifter hanteras vid Vanda stad i anslutning till olika tjänster.

Informeringsdokument

Behandling av respons

Meddelanden som skickats via stadens responsservice eller per e-post behandlas som alla andra brev som sänts till myndigheterna. Meddelanden som sänts via responsservicen dirigeras vidare till de ansvariga inom respektive verksamhetsområde.

Den som så önskar kan få ett svar på sin respons elektroniskt. Vi strävar efter att svara på responsen inom sju vardagar.

Kom ihåg att inte i din respons uppge din personbeteckning, bankkontonummer, information om din förmögenhet eller annan känslig information, till exempel om ditt hälsotillstånd.

Elektroniska meddelanden sänds från den som är ansvarig för servicen till myndigheterna på avsändarens ansvar (lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 24.1.2003/13, 8 §). Om det har bestämts en tidsfrist för inlämnande av handlingen, ska avsändaren se till att handlingen kommer in till myndigheten inom tidsfristen (förvaltningslagen 6.6.2003/434, 17 §). Av den anledningen ska inte till exempel lagstadgade anmärkningar, klagomål, begäran av omprövning av beslut samt patientskadeärenden sändas som responsmeddelande.

Responsinformationens offentlighet definieras enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 1999/621) eller med stöd av en eventuell speciallag. Då ett meddelande sänds ska man komma ihåg att en handling som inlämnas till en myndighet för behandling av ett ärende, eller i övrigt gäller ett ärende som ingår i myndighetens verksamhetsområde eller uppgifter, blir offentligt då meddelandet nått myndigheten, om inte något annat föreskrivs i lag med avseende på handlingens offentlighet eller sekretess i fråga om handlingarna eller annan begränsning av rätten att få uppgifter.

Länkning

Vanda stad äger upphovsrättigheterna till stadens webbplats och materialet på webbplatsen. En länk som leder till stadens nätsida kan placeras på en sida som inte har ett kommersiellt syfte under förutsättning att man vid länkningen följer bestämmelserna avseende upphovsrätt.

Rss-flöden

Du kan prenumerera på nyhetsflöden (rss-flöden) från webbplatsen vantaa.fi till din e-post, webbläsare eller till en separat applikation för rss-flöden. Prenumerera på ett rss-flöde genom att klicka på en rss-ikon på webbplatsen vantaa.fi. Innehållet i nyhetsflödet varierar beroende på vilken nyhetssektion prenumerationen gäller.

Upphovsmän och ansvar för innehållet

Vanda stads informationsenhet ansvarar för innehållet på webbplatsen vantaa.fi. Informationsenheten uppdaterar tillsammans med verksamhetsområdena innehållet på de sidor de ansvarar för. Man strävar efter att informationen på sidorna är så aktuell och korrekt som möjligt. Av bland annat tekniska skäl kan sidornas riktighet och aktualitet dock inte garanteras i alla lägen.

Vanda stad ansvarar inte för skador, kostnader eller olägenheter som orsakas av eventuella felaktiga uppgifter.

Ansvarspersoner för webbkommunikationen

  • ansvarig chefredaktör: Päivi Rainio, informationsdirektör
  • stadsdirektörens verksamhetsområde: Kirsti Lehtola, webbinformatör
  • verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice: Meri Hämälinen, informationschef
  • verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö: Anna Groth, informationschef
  • bildningsväsendets verksamhetsområde: Inka Akkanen, informationschef
  • verksamhetsområdet för social- och hälsovård: Anne Kettunen, informationschef

Informationsenhetens kontaktuppgifter

Feedback och förfrågningar

Feedback och frågor om Vanda stads webbsidor kan skickas in via webbsidornas blankett för feedback . De anställdas e-postadresser har följande form: fornamn.efternamn@vantaa.fi

Nyheter