Enheten för mottagningsverksamhet för barn och unga

Barn och ungdomar mellan 0 och 17 år placeras i enheten för mottagningsverksamhet för barn och unga. Enheten för mottagningsverksamhet består av en enhet för mottagarfamiljer och fyra avdelningar med jour dygnet runt. Enheten för mottagningsverksamhet har som uppgift att klarlägga och bedöma barnets, den ungas och familjens situation som helhet och utreda och bedöma behovet av stöd och omhändertagande. Barnets, den ungas och familjens situation klarläggs i en multiprofessionell arbetsgrupp i samarbete med socialarbetarna.

Mottagningsenheten använder i sitt arbete en gemensam utvärderingsmodell för Vanda, vilken har utvärderingsmodellen BBIC som referensram. Målsättningen med arbetet är att bedöma barnets utvecklingsmässiga behov, kartlägga de skyddande faktorerna och riskfaktorerna i barnets liv samt föräldrarnas resurser och behov av stöd. Utvärderingsarbetet vid dygnet-runt-avdelningarna inom mottagningsverksamheten för barn och unga stöds av en ergoterapeut, sjukskötare och psykolog som arbetar vid enheten.

Enheten för mottagafamiljer

Vid enheten för mottagarfamiljer är barnen och ungdomarna placerade i mottagarfamiljer. Beslutet om placering i en mottagafamilj fattas av en socialarbetare. Barnen placeras i regel med stöd av ett beslut om brådskande placering, men placeringen kan också ordnas som en stödåtgärd inom öppenvården. Vid enheten för mottagarfamiljer arbetar enhetens ansvariga handledare och nio socialhandledare.

Mottagningsavdelningen för barn, Terhola

I Terhola placeras som regel Vandabarn i lågstadieåldern på barnskyddsgrunder. Det finns sex klientplatser i Terhola och beslutet om placering fattas av en socialarbetare. På avdelningen arbetar enhetens ansvariga handledare och åtta socialhandledare.

Utvärderingsavdelningen Vaahteramäki

I Vaahteramäki placeras barn och unga i första hand som en stödåtgärd inom öppenvården. Avdelningen har sju platser för barn och unga och beslutet om placering fattas av en socialarbetare. På avdelningen arbetar enhetens ansvariga handledare och åtta socialhandledare.

Mottagningsavdelningarna 1 och 2 för unga

På mottagningsavdelningarna 1 och 2 placeras Vandaungdomar på barnskyddsgrunder. Vardera avdelningen har sju platser för barn och unga och beslutet om placering fattas av en socialarbetare. På båda avdelningarna arbetar enhetens ansvariga handledare och åtta socialhandledare.

Svara på vår kundresponsenkät!

Vi utvecklar barnskyddets tjänster och dina erfarenheter av våra tjänster är viktiga för oss. Du kan svara anonymt eller om du vill kan du lämna dina kontaktuppgifter. Responsen behandlas konfidentiellt.

Kundrespons som gäller:

Enheten för mottagafamiljer

Mottagningsavdelningen Terhola

Utvärderingsavdelningen Vaahteramäki

Mottagningsavdelningarna 1 och 2 för unga

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter