Specialtjänster för utvecklingsstörda

Utvecklingsstörning refererar till svårigheter att ta in och förstå nya koncept och saker. Graderna av utvecklingsstörning kan variera mycket och begränsar bara en del av personens förmåga.

För en självständigare vardag

Tjänster för personer med olika typer av utvecklingsstörning styrs av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Utbildningstjänsterna styrs av lagen om grundläggande utbildning.

Specialvården främjar utvecklingsstördas möjligheter att sköta sin vardag, vara självständiga och en integrerad del av samhället, samt ser till att trygga den utbildning, vård och omsorg som personerna behöver.

I första hand är det hemkommunen som är ansvarig för specialvården. Kommunen kan antingen själva organisera tjänsterna eller köpa in dem från andra serviceproducenter.

För den handikappade personen skapas en individuell serviceplan. I den klargörs vilka tjänster och stöd som behövs för att undanröja de problem och hinder som utvecklingsstörningen skapar.

Till kommunens särskilda skyldighetsområde hör tjänster som riktar sig till personer med svår invaliditet. Dessa personer har subjektiv rätt till tjänsterna.

handikappade har tillgång till följande tjänster och ekonomiska bidrag:

Staden erbjuder också personer med grav funktionsnedsättning följande anslagsbundna tjänster:
Anpassningsträning
Redskap, maskiner och anordningar
Bilstöd
Stöd för extra klädkostnader

Anpassningsträning

Till anpassningsträningen hör rådgivning, handledning samt träning för att vidareutveckla den sociala funktionsförmågan hos personen med utvecklingstörning och personerna i hans eller hennes närhet.

Anpassningsträningen kan till exempel vara:

  • Teckenspråksundervisning eller annan utbildning som främjar kommunikationsfärdigheterna
  • Rörelsefärdigheter
  • Hur man använder offentliga tjänster
  • Boendeträning och prövning
  • Olika anpassningsträningskurser

Kurserna genomförs som medicinsk rehabilitering inom hälsovården, FPA:s rehabiliteringsverksamhet eller inom ramarna för handikappservicens verksamhet som syftar till att främja funktionsförmågan hos kunderna. I anpassningsträningen ingår inte verksamhet som syftar till semester- eller rekreationsaktiviteter.

Redskap, maskiner och anordningar

För handikappade personer och långtidssjuka finns det olika hjälpmedel att tillgå för att lösa svårigheter som funktionsnedsättningen orsakar (hushållsapparater, rörelseredskap, kommunikationsstöd mm.). I regel ersätts hälften av kostnaden för inköpen. I vissa fal kan man även få de nödvändiga redskapen.

Bilstöd

Bilstöd kan bli aktuell ifall man behöver en bil för att klara vardagen, t.ex. för arbetsresor, resor till studieort eller till regelbunden vård. Det finns en möjlighet att bevilja bidrag för ett bilinköp t.ex. om det finns ett gravt handikappad barn i familjen.

Ersättningsbeloppet är hälften av de faktiska kostnader som uppkommer vid anskaffningen av bilen, som mest 4 000 euro. Som avdrag beaktas återbäring på bilskatt, eventuell kreditering för gammal bil som ges i utbyte och eventuellt annat stöd för bilen. Om kunden inte säljer sin gamla bil tas det uppskattade försäljningspriset med i beräkningarna.

Extra klädkostnader

Enligt handikappservicelagen är kommunen skyldig att ersätta skillnaden mellan vanliga kläder och specialkläder som den handikappade personen behöver. Kunden måste då redogöra kostnaderna. En skälig del av den totala kostnaden beaktas.

Utgifter för sängkläder eller kostnader för införskaffande av axel-, knä- och armbågsvärmare ingår i regel inte.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter