Information och klienthandledning

Ändringar i klienthandledningen för handikappade

...

Vill Du delta i handikapptjänsternas klientråd?

I Vanda är ett huvudtema att öka klienternas delaktighet. På klienthandledningsenheten för handikapptjänster vill vi förbättra tjänsterna samt försäkra oss om att den information som når klienterna är tydlig och lättförstådd. Vi söker nu personer till handikapptjänsternas klientråd med uppgift att på förhand läsa olika handböcker och informationsbrev samt annat informationsmaterial som är riktat till klienterna.

Klientrådet bekantar sig med materialet och ger förbättringsförslag angående innehållet samt dess tydlighet. Personer som ingår i klientrådet bör vara brukare av handikapptjänsterna eller hjälpa en närstående att använda servicenätverket. Detta hjälper oss att kontinuerligt utveckla vårt informationsmaterial. Anmälan on intresse att medverka i klientrådet kan ske genom att ringa till handikapptjänsternas informationsnummer 09-839 24682 eller genom e-post vammaisneuvonta@vantaa.fi.

Hur kan jag få information om handikapptjänster?

Stadens handikappservice är avsedd för personer som på grund av handikapp eller långvarig sjukdom inte hittar de tjänster de behöver inom den kommunala basservicen. Med tjänster som riktar sig till handikappade ser staden till att handikappade eller långvarigt sjuka kom-muninvånare har likvärdiga förutsättningar att klara sig precis som andra kommuninvånare.

För handikappade personer anordnas olika slags tjänster och ekonomiska stödåtgärder som underlättar möjligheterna att klara sig i hemmet och i det dagliga livet utanför hemmet.
Tjänster och stöd bestäms utgående från en bedömning av servicebehovet samt på basis av handikappservicelagen och lagen om utvecklingsstörda. Handikappservicen utgår från vårt lands handikappolitiska riktlinjer och Vandas handikappolitiska program Wampo.

Innan tjänsterna organiseras gör den handikappade och en anställd vid handikappservicen gemensamt upp en serviceplan.

Klienthandledningen och bedömningen av servicebehovet för personer med funktionsnedsättning utvecklas, så att handledningen och bedömningen av servicebehovet utförs nu vid en och samma enhet, dvs. vid Klienthandledningen för handikappade. Samtidigt genomförs vissa ändringar i den praktiska klientservicen.


Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter