Ombyggnad av boende

För att få del av stadens ombyggnadsbidrag bör bostaden vara åretruntboende, minst en person bör vara fast boende där, vara minst 65 år gammal eller ha funktionsnedsättning. Inkomster och eventuell förmögenhet påverkar bidraget.

Storleken på bidraget är som mest 40 % av de godkända ombyggnadskostnaderna. Bidraget kan, i undantagsfall, täcka upp till 70 % av kostnaderna om det är så att en äldre eller funktionsnedsatt person skulle annars tvingas flytta permanent på grund av att han eller hon inte längre kan röra sig fritt i sin bostad eller på grund av att man inte kan annars erbjuda de tjänster från social- och hälsovårdsservicen som hon eller han skulle behöva. Krigsveteraner kan i undantagsfall få s.k. veterantillägg, upp till 30 %.

Utskrivna som kommer hem efter en sjukhusvistelse kan i samråd med ombyggnadsservicen få mindre modifikationer gjorda, t.ex. installation av räcken eller borttagande av trösklar och andra hinder. Kunden betalar en sk. självriskandel för ombyggnadsarbetet.

Centralförbundet för de gamlas väl har 15 regionala renoveringsrådgivare som bistår veteraner, krigsinvalider och andra äldre människor i att kartlägga och planera bostadens behövliga renoveringsarbeten och i att anhålla om renoveringsunderstöd. Vid behov bistås även i sökande efter en entreprenör som utför ändringsarbetena. Rådgivningen är avgiftsfri, men reparationerna kostar. Renoveringsrådgivaren hjälper dock med att söka understöd för renoveringar.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter