Stöd för att bo kvar i det egna hemmet

Den rehabiliterande dagverksamheten riktar sig till Vandabor som bor kvar i den egna bostaden och vilkas fysiska, psykiska och kognitiva samt sociala funktionsförmåga har avtagit eller riskerar att avta.

För klienter som skickas hem från sjukhuset kan man i samband med hemskrivningen utföra ändringsarbeten, t.ex. installera stödhandtag eller avlägsna trösklar i hemmet. För ändringsarbetena betalar klienten själv en liten självriskandel.

Stöd för närståendevård kan beviljas för att i hemmet vårda en äldre, långtidssjuk eller handikappad person.

Vi stöder närståendevårdaren med att orka bättre i sitt arbete och inom korttidsvården rehabiliteras den närstående med hjälp av ett mångprofessionellt team.

Hemvården i Vanda stöder de invånare som inte klarar av vardagen i hemmet, antingen själv-ständigt, med hjälp av anhöriga eller övriga tjänster. Hemvården stöder boendet i det egna hemmet genom rådgivning, handledning, vård och rehabilitering.

Läs om rehabiliterande dagverksamhetpdf, 287 kb

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter