Utredning av den grundläggande ekonomiska situationen

För utredning av den grundläggande ekonomiska situationen samlar man in uppgifter om de egna och familjens inkomster, utgifter och skulder. I det sammanhanget beräknar man de månatliga utgifterna för skötsel av skulder och utreder hur mycket av skulderna som eventuellt förfallit, är i indrivning och utsökning. Efter detta kan man fundera ut olika sätt för skuldsanering.

Inkomster

Inkomster som beaktas vid skuldsanering är bl.a.:

 • löneinkomster (med förskottsskatt, pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier och fackföreningsmedlemsavgifter avdragna), skatteprocentens riktighet kan kontrolleras med hjälp av skatteförvaltningens skatteprocenträknare)
 • pensionsinkomster
 • eventuell dagpenning (bl.a. arbetslöshets-, sjuk-, moderskaps- och föräldradagpenningar)
 • stöd för vård av barn i hemmet
 • bostadsbidrag
 • barnbidrag
 • underhållsbidrag och underhållsstöd
 • vårdbidrag (med vårdbidraget täcks i första hand de vårdutgifter som utbetalningen av bidraget grundar sig på)
 • kapitalinkomster
 • övriga eventuella inkomster och förmåner

Med FPA:s beräkningsprogram kan man beräkna storleken på bostadsbidragets, studiestödets, sjukdagpenningens, rehabiliteringspenningens, moderskaps-, faderskaps- och föräldradagpenningens belopp och arbetslöshetsunderstödet. Närmare information om den sociala tryggheten och förmånerna för barnfamiljer finns på FPA:s webbplats.

Utgifter

Inkomster som beaktas vid skuldsanering är bl.a.:

 • boendekostnader (hyra/vederlag, el, vattenavgifter, hemförsäkring, för fastigheter dessutom bl.a. avfallshanteringsavgifter, fastighetsskatt, uppvärmningskostnader
 • kostnader för arbetsresor
 • hälsovårdskostnader som är större än normalt (överskrider FPA:s avgiftstak)
 • kostnader orsakade av umgänge med barn
 • dagvårdsavgifter

Betalningsmån

På vilket sätt skulle du kunna betala av dina skulder? Genom att räkna ut din betalningsmån bildar du dig en uppfattning om hur mycket du borde klara av att betala av skulder i månaden. Med betalningsmån avses den summa som blir kvar för att betala av skulder med efter det att oundgängliga utgifter dragits av från inkomsterna.

Gå till beräkningsformeln på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats.

Red ut din ekonomiska situation och dina skulder

Läs mer: på Garanti-Stiftelsens webbplats.

Förmögenhet

I händelse av skuldsanering ska i allmänhet annan förmögenhet användas för avbetalning av skulder än förmögenhet som ingår i bastryggheten.

Sådan annan förmögenhet är till exempel bl.a.

 • fritidsbostad
 • aktier
 • fondandelar
 • besparingar/placeringsinsättningar
 • värdefull båt eller annat fordon
 • eller annan egendom av värde

Nyheter

Twitter