Preskription av skulder

Lagstiftningen om preskriptionen av skulder är invecklad. Om man på egen hand reder ut preskriberingen av sina egna skulder, kan det hända att man gör en misstolkning. Därför lönar det sig att be om hjälp av en sakkunnig på området.

Skulder har olika preskriptionstider som regleras i flera olika lagar. Preskriptionen beror på vilken slags skuld det är frågan om eller i vilket skede indrivningen av skulden är.

Huvudprinciperna är följande:
1 Den allmänna preskriptionstiden för skulder är tre (3) eller fem (5) år. Den omfattar samtliga skulder, bortsett från skulder som är direkt utsökningsbara (se punkt 2).
2 Den särskilda preskriptionstiden är fem (5) år. Den gäller skatter och offentliga avgifter, som TV-licenser, sjukhus- och övriga avgifter för offentlig hälso- och sjukvård, underhållsbidragsskulder och böter.
3 Den slutgiltiga preskriptionstiden för en skuld är 15 eller 20 år.

Preskriptionstiden för en skuld kan också avbrytas. Preskriptionen av en skuld avbryts, om

  • parterna kommer överens om betalningsarrangemang, säkerheter eller andra ändringar i villkoren för skulden eller om att preskriptionen har avbrutits,
  • gäldenären betalar eller på något annat sätt erkänner sin skuld till borgenären, eller
  • borgenären kräver prestation av gäldenären eller på något annat sätt påminner gäldenären om skulden.

Slutgiltig preskription av en skuld

Privatpersoners skulder kan inte drivas in i oändlighet, utan endast under en viss tid. Närmare information på Konkurrens- och konsumentverkets webbsidor.

Nyheter

Twitter