Metoder för skuldsanering

Befintliga metoder för skuldsanering

 • frivillig skuldsanering dvs. skuldförlikning
 • Vanda stads sociala kreditgivning
 • Garanti-Stiftelsens garanti för saneringskrediter
 • skuldsanering genom domstolsbeslut.

Omständigheter som väsentligt påverkar möjligheterna till skuldsanering

 • gäldenärens totala skuldbelopp
 • möjlighet att betala av skulder i månaden (betalningsmån för skulder)
 • hur lång tid det skulle ta att betala skulderna med den månatliga betalningsmånen
 • övriga förutsättningar för saneringe
 • preskription av skulder.

Av betydelse är också grunderna till skuldsättningen, tiden som gått från det att man blivit skuldsatt och de orsaker som lett till överskuldsättning. Också det belopp som hittills betalats av på skulderna påverkar möjligheterna till skuldsanering. Speciellt då en privatperson ansöker om skuldsanering hos tingsrätten har de orsaker och grunder som lett till överskuldsättning och gäldenärens åtgärder för att betala skulderna en avgörande betydelse.

Frivillig sanering

Vid skuldsanering strävar man alltid efter att i första hand kartlägga möjligheterna till frivillig skuldförlikning, dvs. frivillig sanering, tillsammans med borgenärerna.

Viktigt att tänka på inför frivillig sanering:

 • Alla eventuella skulder och garantiansvar och obetalda räkningar utreds. Man strävar efter en helhetssanering: den tillgängliga betalningsmånen ska räcka för alla skuldansvar. Alternativen är antingen ett avtal om betalningsprogram med alla borgenärer eller ett avtal om en engångsbetalning (i praktiken ska man ha finansiering, t.ex. en saneringskredit som garanteras av Garanti-Stiftelsen)
 • Borgenärernas jämlikhet: förslaget till kommande betalningsposter för skulderna och ackumulerade betalningar fördelas mellan borgenärerna i relation till fordringarna.
 • Man kan be om efterskänkning av åtminstone en del av de förfallna räntorna och kostnaderna, i synnerhet om skulderna är gamla.
 • Betalningstidtabellens längd; hur lång betalningstid är rimlig både när det gäller gäldenären och borgenärerna.
 • Ett förslag till frivillig sanering kan vara fritt formulerat, men man kan också använda samma ansökningsblankett som vid juridisk skuldsanering. Till det förslag som skickas till borgenärerna ska man bifoga redogörelser för inkomster och utgifter och omständigheter som påverkar betalningsförmågan.
 • Man kan avtala om amorteringsfria perioder för banklån (man betalar endast ränta under en viss tid), då man kan betala av brådskande och mindre skulder och räkningar.

Social kreditgivning

Vanda stads sociala kreditgivning är avsedd för Vandabor som har låga inkomster och är mindre bemedlade, för att förebygga ekonomisk utslagning och överskuldsättning och hjälpa personer och familjer att självständigt klara av och ha kontroll över sin ekonomi.

Garanti-Stiftelsens garanti för saneringskrediter

Garanti-Stiftelsen beviljar garantier för saneringslån åt privatpersoner med skuld- och betalningssvårigheter. En saneringskredit är ett banklån för att samla flera olika skulder till en enda kredit på högst 34 000 euro. Gå in här för närmare information.

Skuldsanering genom domstolsbeslut

Om man inte lyckas uppnå förlikning med borgenärerna om frivillig skuldsanering, kan man som sista alternativ ansöka om lagstadgad skuldsanering för privatpersoner vid den egna hemortens tingsrätt.

Skuldsanering kan beviljas en person som är betalningsoförmögen om

 1. den huvudsakliga orsaken till betalningsoförmågan är att gäldenärens betalningsförmåga har försvagats väsentligt på grund av sjukdom, arbetsoförmåga, arbetslöshet eller annan förändring i förhållandena som i huvudsak inte beror på gäldenären själv, eller
 2. det i övrigt föreligger vägande skäl för en skuldsanering med beaktande av beloppet av skulderna och de förpliktelser som ansluter sig till dem i förhållande till gäldenärens betalningsförmåga, och gäldenären inte rimligen förmår förbättra sin betalningsförmåga så att han kan klara av de utgifter som skulderna ger upphov till.

Skuldsanering beviljas i regel inte om skuldsättningen eller gäldenärens handlande är förenad med hinder som motiveras i lag. Trots hinder kan skuldsanering beviljas under särskilda villkor utifrån s.k. vägande skäl.

Om förutsättningar, hinder och förfaranden för skuldsanering finns övergripande anvisningar på konkurrens- och konsumentverkets webbplats.

Om skuldsaneringen godkänns fastställer man för gäldenären ett i regel 3–5 år långt betalningsprogram, då gäldenären enligt sin betalningsmån varje månad betalar av på sina skulder till ett belopp som står i proportion till skuldernas storlek. Ekonomi- och skuldrådgivningen hjälper till med att göra ansökan och bidrar med hjälp under hela betalningsprogrammet.

Om skuldsanering ansöks hos tingsrätten på sökandens hemort på en av justitieministeriet fastställd blankett för ansökan om skuldsanering. Ansökningsblanketter finns på tingsrättens kansli, ekonomi- och skuldrådgivningen eller på rättsväsendets webbsidor.

Nyheter

Twitter