Om kreditupplysningsanteckningar

Med kreditupplysningar avses uppgifter som gäller en fysisk persons eller ett företags betalningsförmåga eller betalningsvilja eller som på något annat sätt anger en persons eller ett företags förmåga att uppfylla sina åtaganden. Dessa upplysningar används i samband med kreditgivning och kreditbevakning. Kreditupplysningsregistret upprätthålls av Suomen Asiakastieto Oy. Utöver detta upprätthåller Bisnode Finland Oy personkredituppgiftsregistret Soliditet.

Kontroll av kredituppgifter

Man kan kontrollera sina egna kredituppgifter avgiftsfritt en gång per 12 månader, se anvisningarna på bolagens webbsidor. Om man kontrollerar uppgifterna fler än en gång per 12 månader kostar kontrollen av uppgifter 10 € / kontroll. Du kan inte kontrollera dina kredituppgifter per telefon eller e-post, eftersom kreditupplysningsbolaget behöver vara säker på identiteten hos den som frågar.

På Suomen Asiakastieto Oy:s webbplats Omatieto kan du kontrollera dina egna kredituppgifter via nätet. Kontrollen är avgiftsbelagd och den sker med dina egna bankkoder. Genom webbplatsen kan man också skaffa ett kreditförbud åt sig själv om man t.ex. har tappat sina identitetshandlingar, sitt pass eller körkort eller misstänker att någon missbrukar dina personuppgifter för att ansöka om kredit eller göra inköp på kredit. Man kan också upphäva det egna kreditförbudet om man så vill.

Man gör inga anteckningar utan en persons vetskap. Kreditupplysningsbolaget meddelar personen om den första anteckningen. Samtidigt meddelar man hur länge anteckningen blir kvar i registret.

Preskriberade skulder avförs ur registret över betalningsstörningar

Det är möjligt att stryka en anteckning om betalningsstörning då den privaträttsliga fordran slutgiltigt har preskriberats. Utgångspunkten är att anteckningen stryks på gäldenärens begäran. För att underlätta detta har dock utsökningsverket till kreditupplysningsbolagen lämnat in uppgifter om samtliga medellöshetshinder som meddelats under de senaste fyra åren och som endast inkluderat fordringar som slutgiltigt preskriberats före 1.4.2010.

Alla befrias inte helt från betalningsstörningsanteckningar, eftersom de kan ha haft andra fordringar i utsökning, vilka inte omfattas av förnyelsen. I praktiken gäller förnyelsen endast domar från vars utfärdande det förflutit 15 år. Förnyelsen gäller inte direkt utsökningsbara fordringar som skatter som preskriberas efter fem år eller andra fordringar som preskriberas inom en kortare tid, som böter och underhållsbidrag. Betalningsstörningsanteckningar om dessa förblir i kraft under den tid som bestäms i lag, trots att fordran skulle ha preskriberats.

Om det inte finns medellöshetsuppgifter om gäldenären till följd av andra skulder avförs anteckningarna på basis av ett centraliserat meddelande som ges av utsökningsmyndigheten. Om anmälan om medellöshetshinder för gäldenären också innehållit andra fordringar än de preskriberade privaträttsliga domstolsfordringar som avses i lagändringen, ska gäldenären själv för kreditupplysningsbolagen uppvisa en redogörelse om att fordringarna preskriberats. Detta beror på att det tidigare inte har specificerats i anmälningarna vilka olika skulder utsökningens medellöshetshinder har omfattat. I fortsättningen görs anmälningarna enligt ärende. En redogörelse över skulder som ingått i det gamla medellöshetshindret fås vid behov av det lokala utsökningsverket.

Registrering av konsumentkreditstörningar

Uppgifter om betalningsstörning som anmälts av en borgenär får anmälas till den registeransvariga och föras in i ett kreditupplysningsregister om betalningen har försenats minst 60 dagar från den ursprungliga förfallodagen, och ifall gäldenären och borgenären inte har ingått ett nytt betalningsavtal efter den ursprungliga förfallodagen. En förutsättning för anmälan och registrering av uppgifter om en betalningsstörning är dessutom att:

  • det finns ett omnämnande av att uppgifter om betalningsstörningar anmäls till den som ansvarar för ett kreditupplysningsregister i det konsumentkreditavtal som betalningsförsummelsen gäller
  • borgenären minst 21 dagar före anmälan har sänt gäldenären en skriftlig betalningsuppmaning med en påminnelse om att betalningsstörningar anmäls och antecknas i kreditupplysningsregistret.

Registeranteckningens varaktighet

Anteckningar om betalningsstörningar som registrerats i ett kreditupplysningsregister ska avföras ur registret enligt följande:

  1. uppgifter om konkurs inom fem år från konkursens början; uppgifterna ska dock avföras inom en månad efter det att uppgifterna om konkursärendet har avförts ur konkurs- och företagssaneringsregistret på grund av att konkursansökan har avslagits, avvisats utan prövning eller avskrivits eller konkursen har lagts ned;
  2. uppgifter om skuldsanering och kungörelser; gå in på anteckningarnas lagringstider via vidstående länk ”Kreditupplysningsanteckningar och lagringstider”. Uppgifter om skuldsanering och kungörelser inom en månad från det att motsvarande anteckningar har avförts ur det myndighetsregister som uppgifterna härstammar från; dock avförs uppgifter om skuldsanering där det på ansökan av gäldenären har bestämts att betalningsprogrammet ska förfalla inom tre månader från det att gäldenären visar att betalningsprogrammet har förfallit
  3. en utsökningsuppgift så snart utmätningsmannen har gjort återtagningsanmälan om långvarig eller obefogad utsökning; (20.11.2009/933)
  4. en annan utsökningsuppgift så snart den registeransvariga har fått besked om att utsökningsgrunden har upphävts, att gäldenären har betalat den skuld som drivits in genom begränsad utsökning, att tidsfristen för utsökningsgrunden för fordran har löpt ut eller att en dom med vilken utsökningsgrundens tidsfrist förlängts har upphävts;
  5. uppgifter om en borgenärs anmälan om betalningsstörning och om betalningsstörning som gäldenären erkänt inom två år från det att uppgiften har antecknats i registret;
  6. uppgifter om betalningsstörning och utsökning som konstaterats av en myndighet senast tre år från det att uppgiften registrerades i registret, om uppgiften inte enligt punkt 3 eller 4 ska avföras tidigare.

En mer detaljerad förteckning finns i ett dokumentsom upprätthålls av Suomen asiakastieto Oy.

Anteckningstiden förkortas om den skuld som lett till anteckningen betalas av. Om den som antecknats i registret betalar den i punkt 6 avsedda skulden som lett till anteckningen, ska anteckningsuppgiften avföras ur kreditregistret inom två år efter det att uppgiften sparats. Men om den som antecknats i registret får en ny anteckning under störningsanteckningens giltighetstid, kan också den tidigare anteckningen lagras i registret under fyra års tid.

Anteckning om eget kreditförbud

Om du känner att du annars inte klarar av att stå emot de ”frestelser” som konsumentkrediter ställer dig inför kan du anmäla att det för dig registreras en egen kreditförbundsanteckning, som alltså inte är en betalningsstörningsanteckning. Den gäller två år åt gången.

Anteckning om långvarig utsökning i kredituppgifterna

Kredituppgifternas fullständighet och tillförlitlighet förbättras genom att göra det möjligt att anteckna s.k. långvarig utsökning i kreditupplysningsregistret. Utsökningen betraktas som långvarig då den fortlöpt i minst 18 månader under en tvåårsperiod. Långvarig utsökning gäller endast utmätning av periodisk inkomst, dvs. närmast lön eller pension.

Specialbestämmelse som gäller minderåriga

I ett kreditupplysningsregister får som uppgifter om betalningsstörningar som gäller minderåriga endast registreras utsökningsuppgifter som har utlämnats ur utsökningsregistret för kreditupplysningsverksamhet.

Bestämmelser om hantering av kreditupplysningar om arbetstagare

Bestämmelserna om användningen av personkreditupplysningar ingår i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (511/2008). Enligt bestämmelserna har arbetsgivaren rätt att få tillgång till och använda personkreditupplysningar för att bedöma tillförlitligheten hos en arbetssökande när arbetssökanden ska arbeta med uppgifter som kräver särskild tillförlitlighet. Arbetsgivaren har samma rättighet också då arbetstagarens arbetsuppgifter ändras under anställningen så att de förutsätter särskild tillförlitlighet.
Närmare information om arbetsgivarens rättigheter till kreditupplysningar om arbetstagaren finns på Suomen Asiakastieto Oy:s
webbplats.

Nyheter

Twitter