Indrivning, försenade betalningar och utsökning

Konkurrens- och konsumentverket övervakar indrivning

På Konkurrens- och konsumentverkets webbplats redogör man för bestämmelserna för betalningsdröjsmål och indrivning och ger konsumenterna råd i situationer då man inte klarar av att betala räkningar och avgifter när de förfaller till betalning. Till exempel har maximibeloppen för de indrivningskostnader som drivs in av en gäldenär reglerats i lag.

En gäldenär har rätt att begära att den frivilliga indrivningen avbryts och ändras till indrivning genom utsökning

En gäldenär har rätt att begära att indrivning enligt lagen om indrivning av fordringar avbryts och att ärendet överlämnas till rättslig indrivning. Det kan vara förnuftigt att begära om avbrott t.ex. då det är uppenbart att indrivningen är fruktlös och bara leder till större indrivningskostnader för gäldenären.

Efter begäran om avbrott kan borgenären driva in sina fordringar i domstolen eller ansöka om utsökning. Borgenären kan fortsätta bedriva annan indrivning endast om han eller hon inte kräver gäldenären på ersättning för indrivningskostnader.

Utsökning

Om den frivilliga indrivningen inte leder till önskat resultat för borgenären, kan borgenären börja driva in sina fordringar genom utsökning. För att föra sina fordringar till utsökning ska borgenären först ansöka om en s.k. utsökningsgrund mot gäldenären hos en domstol, i regel ett tingsrättsbeslut.

Flera s.k. offentligrättsliga skulder (bl.a. skatter, lagstadgade försäkringsavgifter, kollektivtrafikens kontrollavgifter, hälsovårdsavgifter och andra offentliga avgifter) samt underhållsbidragsskulder kan drivas in genom utsökning utan domstolsbeslut.

Utsökningsmyndigheternas mål är att gäldenären betalar sina skulder frivilligt mot en betalningsanmodan. Om någon betalning inte fås, kan man förrätta utmätning av t.ex. lön, pension, dagpenning, näringsinkomst eller egendom. Utmätt egendom kan säljas på exekutiv auktion.

Utsökningen har en tidsfrist

Vid utsökning kan skulder indrivas tills skulden har betalats i sin helhet eller den preskriberas.

Har det inom tidsfristen för preskriptionen förrättats utmätning för indrivning av skulden eller om skulden har uppgivits vid försäljning som avses i utsökningsbalken, hindrar det att tidsfristen har löpt ut inte att betalning fås ur de utmätta medlen.

Gäldenärens rätt till fria månader

När utmätningen av lön har pågått oavbrutet eller nästan oavbrutet i ett års tid, ska utmätningen avbrytas för en viss tid (fria månader), om:

  1. utmätningen har förrättats som s.k. inkomstgränsutmätning (då är gäldenärens lön högst två gånger det skyddade beloppet) – vid inkomstgränsutmätning har gäldenären rätt till två fria månader om året och de beviljas på tjänstens vägnar eller
  2. gäldenärens nödvändiga boendekostnader eller andra levnadskostnader är höga i förhållande till det belopp som återstår efter utmätningen, eller
  3. det finns någon särskild orsak till avbrott (t.ex. anskaffning av glasögon eller vitvaror).

Utgående från punkterna 2) och 3) beviljas på gäldenärens begäran sammanlagt högst tre fria månader per år.

På samma grund kan dock inte både fria månader beviljas och utmätningsbeloppet begränsas. Vid utmätning för indrivning av underhållsbidrag kan fria månader eller uppskov ges endast av vägande skäl.