Vad är Apotti?

Apotti förenar för första gången i världen information från social- och hälsovården i ett och samma system. I kommunerna inom HUS-området används i detta nu hundratals olika datasystem som inte kommunicerar sinsemellan. Fragmenterade system innebär att patient- och klientsäkerheten försämras eftersom yrkespersonerna inte har tillgång till uppdaterade klient- och patientuppgifter vid olika vård- eller servicetillfällen.

Vandas klient- och patientuppgifter sparas i Apotti i ett och samma system, men social- och hälsovårdens uppgifter är tekniskt separerade från varandra. Yrkespersonernas behörigheter har i Apotti specificerats, vilket ger de anställda tillgång till endast de uppgifter de har tillstånd till. Utgångspunkten är att yrkespersonerna inte kan ta del av uppgifter över registergränserna inom social- och hälsovården. För att klient- och patientsäkerheten ska kunna tryggas är det dock i vissa tjänster nödvändigt att i begränsad utsträckning ha tillgång till uppgifter i ett annat register. Yrkespersonerna får dock ta del av uppgifter endast för de klienters och patienters del med vilka de vid tidpunkten har en vårdrelation. Dessutom måste yrkespersonerna ha en giltig orsak till att hantera klient- eller patientuppgifterna. Varje gång någon tar del av klient- och patientuppgifter registreras besöket i Apottisystemets logglista.

Apotti är inte enbart ett IT-projekt utan ett förändringsprojekt som omfattar hela verksamheten. Apotti består av arbetsflöden som följer klient- och patientprocesserna samt uppgifts- och checklistor för att minska yrkespersonernas minnesbörda. Apottisystemet vägleder vårdpersonalen genom att till exempel påminna om en viss åtgärd glömts bort. Systemet påminner också om eventuella samverkningar mellan olika läkemedel.

Apotti tas i bruk etappvis. HUS Pejas var först med att införa Apotti i november 2018. Näst i tur är Vanda stad som lördag den 11 maj 2019 tar i bruk Apotti inom social- och hälsovården. Inom Vanda stads övriga tjänster, såsom inom handikappservicen, munhälsovården och sysselsättningsservicen, införs Apotti i november 2019. De övriga kommunerna som ingår i Apotti – Helsingfors, Grankulla, Kyrkslätt och Tusby – tar Apotti i bruk fr.o.m. år 2020.

Inverkar införandet av Apotti på tjänsterna?

Vanda tryggar invånarnas tillgång till tjänster samt tjänsternas kvalitet även under införandet av Apotti. Medan utbildningen av personalen och dataöverföringen mellan systemen pågår arbetar ett stort antal vikarier i Vanda med att hjälpa våra anställda. Ibruktagningen av det nya systemet kan trots det orsaka en del förändringar i vår verksamhet. Vi strävar dock efter att genomföra alla ändringar i verksamheten så att patienterna får den service de behöver. Vi ber redan på förhand om ursäkt för eventuella tillfälliga och oväntade förändringar eller förseningar. Vi uppdaterar kontinuerligt informationen om läget på webbsidan vantaa.fi/apotti.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter