Coronavaccineringarna

Samlad information om vaccineringssituationen finns på denna sida. På våra webbsidor kan du följa med vaccineringsläget i Vanda och olika befolkningsgruppers vaccinationstidtabeller.

Uppdaterad 22.1.2021

Vandas coronavaccineringar framskrider

Coronavaccineringarna inleddes i Vanda vecka 1 med vaccineringen av hälsovårdspersonal som vårdar coronapatienter. I det första skedet vaccineras i enlighet med de nationella riktlinjerna anställda inom social- och hälsovården både inom den kommunala och den privata sektorn samt personal och boende inom dygnetruntomsorgen. I det andra skedet inleds vaccineringen av äldre. Till coronavaccineringen hör två vaccineringar.

Vaccineringen av invånare och personal på vårdhem för äldre inleddes vecka 2. Den första vaccineringen av dessa grupper är klar inom vecka 3. Efter det övergår man stegvis till att vaccinera de äldre som står näst i tur. Samtidigt inleds den andra vaccineringen av de grupper som redan fått den första vaccineringen.

Vanda skickar ett brev per post med information om när coronavaccineringarna inleds till alla Vandabor som fyllt 70 år. Informationsbrevet skickas i etapper enligt åldersgrupp och brevet skickas först till de Vandabor som är över 80 år. Brevet innehåller information om bl.a. tidsbokningen till coronavaccinering och om tidtabellen. De första breven skickas under denna vecka.Vi har också börjat kontakta vårdtagare inom närståendevården och Vandabor över 80 år per telefon.

I Vanda bor drygt 25 000 personer som är över 70 år. En del av dem bor i vårdinrättningar, en del hemma med hemvård och en del hemma på egen hand. Dessa olika grupper kan vaccineras samtidigt. Vaccineringsplanen preciseras så småningom under våren, utifrån mängden vaccin som kommer in. Man har ännu inte exakta uppgifter om mängden vaccin och därför kan man inte publicera mer detaljerade planer.

Vanda följer den riksomfattande vaccineringsordningen för coronavaccinet:

Den riksomfattande vaccineringsordningen för coronavaccinet

Vaccineringsläget

Se vaccineringsläget i Vanda i tabellen.

Tidsbokning till coronavaccinering

När vaccineringarna av befolkningen inleds kan en kommuninvånare i första hand boka en vaccineringstid via det elektroniska tidsbokningssystemet för coronavaccinering eller via tidsbokningsnumret. Tidsbokningen öppnar vecka 4. För närvarande kan vaccineringstider bokas endast för en vecka framåt. Man kan inte boka tid till vaccinering via Apottis applikation Maisa.

Hemvårdens klienter vaccineras vid hemvårdens besök, då man får tillgång till ett lämpligt vaccin för dessa vaccineringar. En möjlig tidpunkt är i februari. Hemvårdsklienten behöver inte själv boka tid till vaccineringen, utan en anställd inom hemvården kommer överens om vaccineringen med klienten.

För att göra vaccineringarna smidigare rekommenderas det att så många som möjligt bokar en vaccineringstid genast, då vaccineringen av den egna åldersgruppen inleds. Om man av någon anledning inte genast kan boka en vaccineringstid kan den också bokas senare.

Den första fasens vaccineringar för personal

Vanda stads hälsovårdstjänster och företagshälsovården har gemensamt hand om vaccineringarna. De enheter som omfattas av den första fasens vaccineringar informeras separat om vaccineringsarrangemangen. Tidsbokning till dessa vaccineringar inleds i början av januari. Vi ber privata aktörer meddela Vandas kontaktpersoner för vaccineringen ifall ingen ännu tagit kontakt i fråga om vaccineringarna. piia.niemimustonen@vantaa.fi, anni.paaskoski@vantaa.fi. Observera att kontaktpersonerna som sköter vaccineringen inte kan ta ställning till privatpersoners förfrågningar.

De riksomfattande coronavaccineringarnas målgrupper och närmare ordning

Målgrupperna för vaccineringarna bör granskas utifrån en medicinsk riskbedömning. Först vaccineras följande grupper:

  • social- och hälsovårdspersonal som vårdar coronapatienter samt personal på vårdhem
  • äldre personer, samt
  • personer som på medicinska grunder har en sjukdom som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom.

1. Hälsovårdspersonal som vårdar coronapatienter samt personal och boende inom dygnetruntomsorgen

1. Intensivvårdsavdelningarnas personal
2. Personal vid bäddavdelningar och jouravdelningar som vårdar patienter med misstänkt eller konstaterad covid-19 samt personal inom den prehospitala akutsjukvården
3. Personal vid infektionsmottagningar som vårdar patienter med misstänkt eller konstaterad covid-19, personal vid coronaprovtagningarna samt laboratoriepersonal som arbetar med coronavirusdiagnostik
4. Personal och boende inom socialvårdens boendeservice och institutionsvård vid verksamhetsenheterna för serviceboende med heldygnsomsorg (grupperna 3 och 4 kan vaccineras samtidigt).
5. I begränsad utsträckning social- och hälsovårdspersonal med kritiska uppgifter, till exempel personalen vid organtransplantationsenheterna.

I hela landet uppgår de ovan nämnda grupperna till drygt 100 000 personer om endast omsorgstjänster för äldre räknas med. I Vanda hör ca 5 500 personer till grupperna 2–4.

2. Äldre och personer med primärsjukdomar som ökar risken för allvarlig covid-19-sjukdom

1. ≥80 år*
2. 75–79 år *
3. 70–74 år*
4. <70 år med sjukdomar som innebär en märkbart ökad risk för allvarlig coronavirussjukdom**
5. <70 år med sjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom***

Antalet personer över 70 år uppgår totalt till omkring 800 000 i hela landet. I Vanda är antalet drygt 25 000 personer.

*inbegriper närståendevårdare som bor i samma hushåll
**Sjukdomar som innebär en märkbart ökad risk för allvarlig coronavirussjukdom är till exempel en kronisk svår njursjukdom, ett allvarligt immunosuppressivt tillstånd (organtransplantation, akut cancerbehandling) och svår kronisk lungsjukdom.
*** Sjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom är till exempel kranskärlssjukdom och leversjukdom med cirrosutveckling.

3. Den övriga befolkningen

Vaccinationsordningen för personer med primärsjukdomar påverkas av vaccinets effektivitet i dessa grupper.

När det finns mer information att tillgå om de nya coronavaccinen, försäljningstillstånden, och i vilken takt vaccindoserna kommer till landet, fortsätter bedömningen av de medicinska riskgruppernas vaccineringar. Listan preciseras genom att personer med olika primärsjukdomar placeras i grupper beroende på hur stor risk covid-19 utgör.

I detta sammanhang kan även prioriteringarna närmare preciseras både för yrkespersoner inom social- och hälsovården och för befolkningen i övrigt.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter