Korso hälsostation

Dagpoliklinikverksamheten vid hälsostationerna i Korso och Björkby flyttar till Björkby hälsostation 1.9.2020 kl. 9.00

Korso och Björkby hälsostationers samordnade dagpoliklinik (behandling av akuta sjukdomar) har under sommaren fungerat vid Korso hälsostation.

Tisdagen 1.9.2020 kl. 9.00 flyttar båda hälsostationernas dagpoliklinikverksamhet till lokalerna på Björkby hälsostation, Vårdträdsgränden 15 (2 vån.), där den samordnade verksamheten fortsätter fram till 31.12.2020.

Dagpolikliniken fungerar fortsättningsvis genom tidsbokning. Du får en mottagningstid till dagpolikliniken genom att ringa 09-839 50000 eller genom att göra en elektronisk bedömning av vårdbehovet genom Vandas Klicka in dina symtom-sidor.

Båda hälsostationernas icke brådskande tidsbokningsmottagning har egna verksamhetsställen i Korso: Fjällrävsstigen 6, Björkby: Vårdträdsgränden 15.

Hälsostationernas telefonservice är hårt belastad för tillfället

Vi svarar på direkta samtal varje vardag kl. 8–16.

Det går att lämna begäran om återuppringning vardagar mellan klockan 8–10.

Vid icke brådskande ärenden rekommenderar vi att du använder den elektroniska symptombedömningen eller lämnar ett meddelande via portalen maisa.fi.

Måndagar och de första timmarna på morgonen är telefonservicens telefonköer som längst. Om ditt ärende inte är mycket brådskande, ber vi dig undvika att ringa under de första timmarna som telefonservicen har öppet på morgonen.

Vi beklagar situationen.

Influensavaccinationer vid hälsovårdsservicen i Vanda år 2020–2021

Vaccinationer ges i år endast genom tidsbokning.

Tidsbokningen för influensavaccinationer är överbelastad vilket kan orsaka dröjsmål i återuppringningstjänsten. Vi beklagar situationen.

Misstänker du att du smittats av coronaviruset?

Om dina symptom är lindriga, kan du själv boka en tid för coronatest ovan. Läs mer här. Nu har det gjorts ett tillägg i Coronaguiden som även möjliggör tidsbokning för en annan person. En förälder kan boka en tid för sitt barn som är under 16 år som står under vårdnad.

Akuta sjukdomsfall

Information om coronaviruset samt förebyggande åtgärder

De patienter som plötsligt insjuknar och som inte har någon egen husläkare kan fritt välja vilken som helst av dagpoliklinikerna vid Vanda hälsostationer. Hälsostationernas köläge.

Brådskande vård vid Korso hälsostation:

  • Sök dig till hälsostationen vardagar kl. 8–16.
  • Du kan ringa till tidsbokningen kl. 8–16, tfn 09 839 50000 eller komma till hälsostationen utan tidsbokning.
  • Du kommer väl ihåg att kontakta oss genast på morgonen vid akuta ärenden.
  • Hälsorådgivning i Vanda hjälper dig alla vardagar kl. 8–16, tfn 09 839 50000.

Brådskande vård kvälls- och nattetid samt veckoslut och vid allvarliga sjukdomsfall

  • Sök dig till hälsocentraljouren vid Pejas sjukhus (Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda), tfn 09 471 67060. Hälsocentraljouren har öppet dygnet runt.
  • Ring det avgiftsfria Jourhjälpen numret 116 117 innan du kommer till jouren. Vid nödsituationer kan du också söka dig till jouren vid Pejas utan att ringa först. När din hälsostation är stängd kan du vid plötsliga hälsoproblem också be om råd av Jourhjälpen.

Ring 112 i nödsituationer.

Icke brådskande ärenden

Vill du boka tid eller höra dig för om laboratoriesvar?

Fråga hälsovårdaren

Samtalen till hälsovårdarnas telefonnummer kopplas automatiskt till hälsostationernas tidsbokningsnummer 09 839 50000. Hälsovårdaren ger bland annat råd i frågor som rör levnadssätt, den mentala hälsan, diabetes, blodtryck och kolesterol. Du kan också boka tid till hälsovårdarens mottagning via vårdteamens telefonnummer.

Tidsbokning för döva och hörselskadade

Döva och hörselskadade bosatta i Vanda kan boka eller avboka en mottagningstid per sms. Då mottagningstiden bokas kan skötaren skicka ytterligare frågor om klientens hälsotillstånd per sms.

  • Skriv ditt namn, din personbeteckning samt orsaken till att du behöver en mottagningstid i ditt sms. Skicka meddelandet till numret 040 574 4555.

Elektronisk tidsbokning

Klienter vid Korso hälsostation kan även boka tid elektroniskt. På webben kan tider bokas till sjukskötare, diabetesskötare, familjeplaneringsrådgivningen samt läkarens telefonmottagning.

Diabetesenheten och familjeplaneringsenheten ligger vid Björkby hälsostation (Vårdträdsgränden 15). Socialservicens e-tjänster är avsedda för icke brådskande ärenden.

Hjälp vid missbruksproblem

Om du själv eller någon närstående har ett beroendeproblem som oroar dig kan du fråga råd av missbrukarvårdaren vid Korso hälsostation. Du kan boka tid till missbrukarvårdarens mottagning genom att ringa respektive teams telefonnummer.

Behöver du vaccineras?

Vaccinationer ges utan tidsbokning torsdagar kl. 8–9, mottagning vid aula 2. På mottagningen ges basvaccinationer (tetanus-d, polio, MPR) samt frivilliga vaccinationer (ta med dina egna vaccin). För frivilliga vaccinationer behövs ett recept som du får av läkaren.

Obs! Vaccination mot gula febern och recept för malariaprofylax fås endast på vaccinationsmottagningen för resenärer i Dickursby och Myrbacka.

Lär mer om vaccinationer för resenärer

Mät blodtrycket

Egenvårdshörnan för mätning av blodtrycket finns invid rum 21, i slutet av entrékorridoren. Vår personal hjälper vid behov.

Hudförändringsmottagningen

På polikliniken för hudförändringar kan du visa upp ett misstänkt födelsemärke. På mottagningarna bedöms enskilda hudförändringar, däremot inte eksem eller koppor och blåsor.

Du kan också visa upp hudproblem på mottagningen i samband med ett läkarbesök samt i brådskande fall på dagpolikliniken

Avvikelser i hälsostationernas verksamhet

Hälsostationernas telefonservice

För närvarande svarar hälsostationernas telefonservices nummer 09 839 50 000 på direkta samtal mån–fre klockan 8–16.

Välj först språk då du ringer upp: finska, svenska eller engelska. Välj sedan på basis av ditt ärende:

  • 2: om ditt ärende gäller ett akut besvär eller dina symptom förvärrats.

Mer information om att ringa hälsostationer här.

Vandabanan och Ring III beviljades stöd – regeringens tilläggsbudget är rätt riktad

Regeringens tilläggsbudgetförslag från igår omfattar ett stödpaket på 1,4 miljarder till kommunerna. Det underlättar täckandet av ett ungefär fyra miljarder stort inkomst- och utgiftsunderskott i kommunerna.

MBT-avtalet som ingicks i samma sammanhang tryggar framtida investeringar i Vanda. Planeringen av banan och ombyggnaden av Ring III är investeringar inför framtiden.

Planeringen av banan slogs fast – Vanda växer i öst-västlig riktning

I MBT (markanvändning, boende, trafik) -avtalet beslutades om planeringsstödet för Vandabanan. Staten betalar 30 procent och högst 6,1 miljoner euro av banans planeringskostnader.

– Banan är stadsutvecklingens spetsprojekt i Vanda, för vilket vi utöver statligt stöd har ansökt om finansiering av EU. Det avgörs i slutet av juli, konstaterar stadsdirektör Ritva Viljanen. En smidig förbindelse som kopplar samman östra Helsingfors med flygplatsen skapar en viktig tillväxtkorridor i ett område där det ännu finns plats för byggande.

I MBT-avtalet anvisades pengar också för ombyggnad av Ring III. Eftersom leden är hårt trafikerad har den ett fortlöpande behov av förbättring, som lösningar som genomförts på flygplatsen och i Håkansböleområdet har visat. Vandas utveckling påverkas också av en förbättring av stambanan, upprättandet av en depå, understödande av kollektivtrafiken och satsningar på utvecklingen av gång- och cykeltrafik.

Corona har lett till ett stort hjälpbehov i familjer

Höjningen av samfundsskattens kommunandel innebär en ökning på ca två miljoner euro för Vanda. Vanda är en stad som lever på skatteintäkter, därför välkomnas alla beslut som kompenserar förlusten av inkomsterna. Samfundsskatteinkomsternas andel av Vandas inkomster är tyvärr liten, så den procentuellt fördelade stödandelen kommer att vara begränsad.

– Coronakrisen orsakar en särskilt stor minskning av städernas skatteinkomster som trots allt är vår viktigaste inkomstkälla. Vi behöver ofrånkomligen statligt stöd för att trygga basservicen som hör till alla Vandabor. Tilläggsbudgeten räcker ännu inte till för att åtgärda de ekonomiska problem som corona orsakar kommunerna. Också efter dessa stödbeslut har vi kvar ett stort underskott i vår ekonomi. Vi behöver särskilt stöd också under de kommande åren för att vi ska kunna resa oss ur den ekonomiska svacka som krisen orsakat, påminner Ritva Viljanen.

Den specialiserade sjukvårdens kostnader är en betydande utgift för Vanda, vilken enligt regeringens beslut lättas genom det statliga understödet som riktas till sjukvårdsdistrikten.

En mycket viktig del av beslutet är en höjning av basservicens statsandel och ett tillägg för att trygga välbefinnandet hos barn, unga och familjer och fungerande tjänster för äldre.

– Under coronatiden har vi uppmärksammat en kraftig ökning av behovet av stöd i familjer. Mathjälpen har varit vår mest efterfrågade tjänst. Behovet av psykosociala tjänster för barn och unga har ökat. Jag befarar att behovet av stöd kommer att öka ytterligare när vi når fram till Vandaborna efter det att begränsningarna har upphört, säger Ritva Viljanen bekymrat.

Vanda fortsätter beredningen av nästa års budget utifrån regeringens tilläggsbudgetförslag och när Vanda får närmare information om hur budgeten riktas.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter