Stadens marknadsföringsstöd för stora kulturevenemang och festivaler

Stadens marknadsföringsstöd för stora kulturevenemang och festivaler är avsett för att stärka Vanda stads synlighet och stadens marknadsföring i samband med ett stort kulturevenemang eller en festival. De som beviljas stödet ska med sin verksamhet bidra till att göra Vanda mer känd som kulturstad och i marknadsföringen av evenemang i tillämpliga delar använda sig av en visuell utformning som överensstämmer med Vandas officiella varumärke. Stadens marknadsföringsstöd har ingen på förhand fastställd ansökningstid, utan ansökan sker fortlöpande.

Vid ansökan om stödet ska man till den handläggande myndigheten lämna in en verksamhetsplan och en budget som bilaga till en fritt formulerad ansökan. Stadens marknadsföringsstöd för stora kulturevenemang och festivaler kan utbetalas tidigast då beslutet om beviljande har vunnit laga kraft. Med stödtagaren ingås ett avtal där parternas ansvar och skyldigheter fastställs. En fritt formulerad redogörelse över användningen av stödet i enlighet med avtalet ska göras inom fyra månader efter evenemanget.

Allmänna principer för beviljande av understöd

Nyheter

Twitter