Understöd för konst- och kulturevenemang

Fritidsnämnden beviljar på ansökan projektunderstöd till sammanslutningar och grupper för anordnande av konst- och kulturevenemang samt självständighetsfester i Vanda och för vänskapsföreningars verksamhet. Anvisningar för ansökan om understöd har angetts i de allmänna principerna för beviljande av understöd.

Projektunderstöd beviljas för evenemang och tillställningar som ordnas i Vanda och är öppna för alla. Av särskilda skäl kan projektunderstöd beviljas för genomförande av ett evenemang eller en tillställning också utanför stadens gränser. Endast i undantagsfall beviljas projektunderstöd till en sammanslutning som beviljats verksamhetsunderstöd. Projektunderstöd beviljas inte för föreningars interna årsfester, evenemang eller utbildningar. Vid användningen av projektunderstöd godkänns utgifter som personalkostnader, fastighets- och hyreskostnader, informations- och marknadsföringskostnader, övriga organiseringskostnader som anknyter till projektet som beviljas understöd. Vid beviljande av projektunderstöd beaktas inte förtäringskostnader med undantag av backstage kostnader som anges i artistavtalen.

Ansökan om projektunderstöd ska lämnas in senast 21 dygn före ett evenemang eller inledningen av någon annan tillställning. Försenade ansökningar förkastas. Ansökningarna om projektunderstöd behandlas på möten i januari, april och september, och ansökan ska lämnas in cirka en månad före mötet där sökanden önskar få ansökan behandlad.

Projektunderstöd utbetalas efter det att evenemanget genomförts mot godtagbar redovisning av evenemangets inkomster och utgifter. Redovisningen ska göras på en för ändamålet avsedd redovisningsblankett. Redovisningen ska inlämnas inom 2 månader från det att evenemanget och/eller tillställningen har avslutats. Om beslutet om understöd fattas efter att evenemanget har hållits, räknas tidsfristen för redovisningen från den dag sökanden fått kännedom om beslutet. Görs inte redovisningen eller en redogörelse inom utsatt tid, utbetalas inte understödet. Vid begäran ska en redogörelse för varje verifikat som gäller understödet lämnas in. Högst 75 % av ett beviljat understöd kan betalas ut i förskott mot skriftlig förbindelse.

Nyheter

Twitter