Anmärkningar och klagomål

Blanketter som gäller anmärkningar och klagomål

Anmärkning som gäller vård eller bemötande

Anmärkningar kan skickas per e-post till adressen kirjaamo@vantaa.fi eller per post till adressen Registraturen, PB 1100, 01030 Vanda stad. Handlingar kan också lämnas in på Vandainfos verksamhetsställen i Dickursby, Myrbacka och Korso. Observera att oskyddade e-postmeddelanden skickas på eget ansvar.

Blankett som gäller klagomål över hälsovården (Valvira)

Förvaltningsklagan (Regionförvaltningsverket)

Omprövning av tjänsteinnehavarbeslut inom socialvården

Den som söker socialvårdens tjänster samt utkomststöd har rätt att få ett skriftligt beslut med motiveringar. I beslutet ingår anvisningar om hur man begär omprövning. Omprövning av ett beslut som fattats av en tjänsteinnehavare inom socialvården kan begäras hos social- och hälsovårdsnämndens sektion i Vanda.
Omprövning ska begäras inom 30 dagar efter det att mottagaren fått del av beslutet. Begäran om omprövning kan skickas per e-post till adressen kirjaamo@vantaa.fi eller per post till adressen Registraturen, PB 1100, 01030 Vanda stad. Handlingar kan också lämnas in på Vandainfos verksamhetsställen i Dickursby, Myrbacka och Korso. Observera att oskyddade e-postmeddelanden skickas på eget ansvar.

Nyheter

Twitter