Parker och grönområden

Vanda stads grönområden följer detaljplanen och utgörs av parker och närrekreationsområden öppna för alla. Områdena utmed åarna och de största bäckarna är stommen för grönområdena i Vanda. Större delen av Vandas parker är områden i naturtillstånd där parkgångar, lekområden och hundinhägnader har anlagts. Grönområdena varierar stort, från vidsträckta och sammanhängande grönområdeshelheter till små kvartersparker.

Grönområdena har stadsekologiska, hälsomässiga, funktionella, sociala, stadsbildsmässiga och kulturella uppgifter, liksom de utgör en del i arbetet med att anpassa sig till klimatförändringen. Grönområdena bidrar också till att förbättra bostads- och företagsområdenas image och attraktionsförmåga.

Nätverket av planlagda grönområden är mångsidigt och enhetligt i Vanda. 50 procent av stadens areal har i planerna reserverats som grönområden. I nästan alla av Vandas urbant bebyggda områden har invånarna mindre än 300 meter till närmaste rekreationsområde.

Servicen inom grönområdena utvecklas i enlighet med servicenätverket i grönområdespro-grammet. Till denna service hör bl.a. friluftsleder, parklekplatser och hundinhägnader. Med grönområdenas attraktiva objekt avses större områden som är värdefulla med avseende på miljön och landskapet och upplevs som särskilt viktiga för invånarna. Staden har som mål att främja utvecklingen av dessa. Attraktiva objekt är bl.a. Lammträsk, Vandaforsen, Dragnäset, Dickursbyforsen, Korso centralpark samt Hanaböle träsk friluftsområde.

Parker, grönområden, lekparker, hundparker, mattvättplatser och områden med kolonilotter kan hittas i Vanda kartaservice

Nyheter

Twitter