Naturskydd

Kävelyllä metsässä

Ursprunglig natur bevaras i skyddsområdena

Vandas natur framträder som allra vackrast i det stora antalet naturskyddsområden som finns i staden. Naturskyddsområdena ger besökarna möjlighet att bekanta sig med ett mångsidigt och till och med överraskande växt- och djurbestånd. Skyddsområdena fungerar utmärkt som undervisnings- och lärandeplatser. Naturmiljön har som bekant också en lugnande och hälsofrämjande inverkan på människan.

I utkanten av stadens västra och östra delar finns vidsträckta skyddsområden på hundratals hektar. De mindre skyddsområdena utgörs i allmänhet av skyddade naturtyper som har fredats. En del områden som är representativa för sin naturtyp har tagits med i Europeiska unionens skyddsområdesnät Natura 2000. Fyra områden som ingår i Naturahelheten sträcker sig in i Vanda.

Naturminnesmärken

Utöver skyddsområdena har betydande naturobjekt fredats i Vanda. I allmänhet har dessa antingen utgjorts av beaktansvärda träd och trädgrupper eller geologiska objekt.

Nyheter

Twitter