Delta i talkon

Alla kan genom sin egen aktivitet bidra till att miljön och den närmaste omgivningen hålls triv-sam och ren – skräp och husdjurens efterlämningar i sopkärlen där de hör hemma, trevligt och hänsynsfullt beteende gör att vår gemensamma miljö är trivsam för oss alla.

Dessutom erbjuder grönområdesenheten och miljöcentralen stadens invånare möjligheter att delta i arbetet med att upprätthålla grönområdena. Talkoarbetet tillsammans med invånarna är planmässig verksamhet i stadens regi som syftar till växelverkan mellan staden och invånarna. Iståndsättningen av bäckarna sker i form av talkoarbete tillsammans med fiskevårds-föreningarna. Målet för ett talkoprojekt anpassas till stadens allmänna verksamhetssätt och mål för miljövårdande åtgärder samt till invånarnas och stadens resurser. Talkoprojekten omfattar planlagda grönområden som ägs av staden. Om aktuella talkoprojekt informeras i Vantaan Sanomat och på webben.

Arbeten som utförs på talko är i första hand underhållsarbeten som:

  • uppstädning av skräp
  • ängstalkon
  • talkon för att få bort invasiva arter
  • rågtalkon
  • utplantering av blomlökar
  • talkon för att samla ihop ris och grenar efter skogsvårdande åtgärder
  • fiskeekonomiska iståndsättningsåtgärder i vattendragen

Nyheter

Twitter