Användningstider vid olika idrottsplatser

Lokaler för inomhusmotion

Allmänt om användningstider

Idrottsservicen vid Vanda stad administrerar fritidsbruket av idrottsservicens lokaler och bildningsväsendets lokaler vid skolor, läroanstalter och daghem. Årligen beviljas användningstider i hundratals idrottslokaler. Användningstider i idrottslokaler beviljas i första hand till motions- och idrottsföreningar i Vanda. Tiderna kan bestå av fasta användningstider för hela verksamhetsperioden eller tillfälliga användningstider som ansökts för evenemang.

Att ansöka om användningstider

Huvudsakligen sker ansökan om användningstider under ansökningstiderna på våren och hösten. På hösten ansöker man om tider för nästa sommarperiod, på våren för nästa verksamhetsperiod som sträcker sig från hösten till följande vår. Om de ansökningar som kommit in under ansökningstiderna fattas tjänsteinnehavarbeslut. Efter beslutsfattandet kan man fritt ansöka om användningstider för den verksamhetsperiod beslutet gäller. Vid fördelningen av tider följs fritidsnämndens och undervisningsnämndens utdelningsgrunder och verksamhetsanvisningar.

Ansökan om användningstider sker via lokalbokningssystemet Timmi. Man registrerar sig i systemet och med de koder som ges vid registreringen kan man ansöka om tid i alla idrotts- och möteslokaler som förvaltas av idrottsservicen. Närmare information om ansökningstider och lokalbokningssystemet Timmi hittar du i avsnittet om bokning av idrottslokaler.

Om den tid du önskar redan är bokad

Om den tid du önskar redan har en användare, kan du kontakta personen i fråga och höra dig för om han eller hon skulle kunna tänka sig att annullera sin enstaka tid. Du kan ansöka om användningstiden först efter att tidens fasta användare har annullerat sin tid.

Att annullera användningstider

Användaren kan själv via Timmi annullera de lokaler som bokats i skolor, på läroanstalter och daghem, 7 dygn före det att användningstiden inleds. När det gäller övriga lokaler (skyddsrum, idrottshus, tenniscenter) ersätts inte annulleringar av enstaka säsongstider vid faktureringen. Annulleringar av evenemang och enstaka användningstider görs per e-post till idrottsservicen (liikuntatilavaraukset@vantaa.fi).

Användningstidernas priser

För användningstiderna tas avgifter ut enligt den prislista som gäller vid tillfället. I bildningsväsendets lokaler följs bildningsväsendets betalningsgrunder och i idrottsservicens lokaler idrottsservicens prislista.
I och med den revidering av understöd som genomfördes 2015 hör de idrottsföreningar i Vanda som beviljats understöd till fullt belopp till avgiftsklassen föreningar, i den prislista som gäller idrottsservicens lokaler. Det finns ingen separat ansökningstid för ansökan om understödsbehörighet. Närmare information om understöden och understödsbehörigheten finns på sidan om understöd.

Att anställa en övervakare

Rektorn, skolans eller daghemmets föreståndare kan kräva att det anställs en övervakare för ett evenemang. Övervakaren beställs från Vantaan tilapalvelut Vantti Oy, som fakturerar för övervakarkostnaderna enligt den prislista som gäller vid tillfället. De beställningar av övervakare och faktureringar som gäller Solstenen sköts via Palmia Oy.

Nyheter

Twitter