Tillstånd för forskning inom fostran och lärande i Vanda

Vanda stads verksamhetsområde för fostran och lärande erbjuder många möjligheter att göra lärdomsprov eller bedriva forskning. Verksamhetsområdet är intresserat av pågående forskning i anslutning till utvecklingsobjekt och projekt. Också pro gradu-avhandlingar som anknyter till verksamhetsområdet är möjliga.

Vid verksamhetsområdet för fostran och lärande förutsätts tillstånd för alla undersökningar, lärdomsprov och samarbetsprojekt där uppgifter samlas in eller behandlas om barn, elever, studerande, vårdnadshavare eller personal vid daghemmen/läroanstalterna oberoende av vilken metod som används för att skaffa material. Tillstånd behövs också för funktionella undersökningar och utvecklingsprojekt som resulterar i en forskningsrapport. Forskningen ska uppfylla de forskningsetiska kraven och de personer som är föremål för forskningen ska bes om samtycke till att delta i forskningen. Också en person som bedriver forskning som anställd inom staden ska ansöka om forskningstillstånd.

Forskningstillstånd behövs i regel inte för exempelvis läro- och utvecklingsuppgifter under praktikperioder som ingår i studierna, eller för litteraturöversikter i vilka inga personuppgifter behandlas.

Studerandens läroanstalt ansvarar för handledningen med avseende på forskningens innehåll.

Ansökan om forskningstillstånd

Kontakta först daghemmet/läroanstalten som du vill bedriva forskning vid. Överenskom preliminärt om forskningen med daghemsföreståndaren/rektorn. (Småbarnspedagogikens serviceområde kan föreslå forskningsämnen för studerande. Småbarnspedagogikens serviceområde kan också skicka lämpliga forskningsämnen till läroanstalter.) Efter detta ska du fylla i ansökan om forskningstillstånd för verksamhetsområdet för fostran och lärande och sänd den per e-post till registraturen i Vanda stad.

I ansökan ska det framgå vad som är forskningens syfte och mål, vilka metoder som används samt föremålet för forskningen och forskningstidtabellen. I ansökan ska namnen på de enheter och enhetschefer som deltar i forskningen nämnas separat. Till ansökan behöver en forskningsplan bifogas som bilaga och det är bra att också bifoga en eventuell enkätblankett eller en intervjudisposition. I planen ska man ange hur forskningsetiska aspekter beaktas och tillstånd som eventuellt behövs av vårdnadshavare. Planera insamlingen av forskningsmaterial inom ramen för skolornas och läroanstalternas samt småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens verksamhetstider.

Observera att i fråga om barn och ungdomar under 18 år ska vårdnadshavarna bes om ett uttryckligt samtycke för deltagande i forskning som bedrivs på ett daghem eller i en skola. Om vårdnadshavaren inte ger tillstånd, kan inte barnet/den unga i fråga delta i forskningen.

Genom att underteckna ansökan om forskningstillstånd förbinder du dig till att hemlighålla konfidentiell information som du fått i anslutning till forskningen, sätta dig in i de krav som ställs av lagstiftningen och de etiska kraven för forskning. Den som ansöker om forskningstillstånd förbinder sig till att sätta sig in i särskilt de krav som ställs för behandlingen av personuppgifter i EU:s allmänna dataskyddsförordning och dataskyddslag samt i sitt ansvar för en lagenlig behandling av uppgifter. Se vidare information i informationsbehandlingen.

Om man i forskningen behandlar sekretessbelagda handlingar eller uppgifter som ingår i personregister, ska alla de personer som behandlar uppgifterna ingå en sekretessförbindelse. Förbindelsen ska alltid lämnas in på registraturen i original.

Beviljande av forskningstillstånd

Beslutet om att bevilja forskningstillstånd fattas av serviceområdesdirektören eller den som direktören utser vid serviceområdet, då forskningen inriktas på en servicehelhet inom verksamhetsområdet för fostran och lärande. Beslut om forskningstillstånd vid svenskspråkiga daghem och läroanstalter i Vanda fattas av direktören för serviceområdet för svenskspråkiga servicen. Vid forskning som omfattar flera servicehelheter beslutar biträdande stadsdirektören om beviljandet av forskningstillstånd. I forskningstillståndsbeslutet fastställs villkor för bland annat behandlingen av personuppgifter och eventuella begränsningar för hur forskningen bedrivs. Utgångspunkten är att serviceområdets personal inte deltar i forskningsarbetet.

Ansökningarna om forskningstillstånd behandlas i den ordning de lämnas in. Den typiska handläggningstiden är 1–2 veckor beroende på årstid (forskningstillstånd beviljas inte under julen eller sommaren). Ofullständiga ansökningar eller bilagor som saknas fördröjer behandlingen. Vi ber dig därför noggrant bekanta dig med anvisningarna innan du sänder in din ansökan.

Beslutet om forskningstillstånd sänds till sökanden per e-post. Forskaren åtar sig att sända en kopia av forskningsrapporten i PDF-format till Vanda stad på adressen kirjaamo@vantaa.fi

Närmare information om forskningstillstånden får du genom registraturen.

Nyheter

Twitter