Stadsplaneringen

Stadsplaneringen ansvarar för en balanserad och hållbar utveckling av stadsstrukturen. Stadsplaneringen utarbetar generalplaner, detaljplaner och övriga planer för markanvändning samt ansvarar för den administrativa handläggningen och uppföljningen av planer.

Nyheter

Twitter