Miljöcentralen

Vandas miljöcentral har i uppgift att arbeta för att en trivsam, hälsosam och trygg livsmiljö bevaras och för att på alla sätt främja kommuninvånarnas hälsa och välfärd i Vanda. I den omfattande arbetsbilden ingår bland annat naturskyddet och skyddet av den övriga miljön, livsmedelssäkerheten samt djurskyddet och veterinärvården. Ansvaret för dessa frågor innehas av enheten för miljöskydd och enheten för miljö- och hälsoskydd.

Enheternas uppgifter överlappar och kompletterar varandra

Samarbetet mellan enheten för miljöskydd och enheten för miljö- och hälsoskydd är intensivt, även om flera av miljöcentralens uppgifter helt tydligt hör till någondera enhetens verksamhetsområde. I arbetsfördelningen ligger tyngdvikten i miljöskyddets åtgärder på mer omfattande miljöfrågor, såsom tryggandet av naturens biodiversitet och dess funktionsförmåga, bekämpningen av miljöförstöring, planeringen av markanvändningen samt att utveckla miljöledningen. Miljö- och hälsoskyddet å sin sida inriktar sig på faktorer som direkt inverkar på människornas hälsa, t.ex. hälsoskyddet, livsmedelssäkerheten och den övriga konsumentsäkerheten samt djurskyddsfrågor. För att miljöcentralens verksamhet når resultat svarar miljönämnden i samarbete med övriga myndigheter.

Uppgiftshelheter

Nedan listas de viktigaste av enheternas uppgiftshelheter (fungerar som direkta länkar till respektive helhet). Behandlingen av tillstånd, anmälningar och besvär som gäller dessa frågor, liksom rådgivningen och informationen, hör till respektive enhets uppgifter.

Miljöskydd:

Bullerbekämpning
Insatser mot nedskräpning
Vattenskydd
Skydd av luft och jordmån
Hållbar utveckling
Miljötillstånd och -bestämmelser
Miljöns tillstånd och skydd

Miljö- och hälsoskydd:

Boendehälsa
Livsmedelstillsyn
Djurhälsa och djurskydd
Konsumentsäkerhetstillsyn
Hushållsvattenövervakning
Hälsoskyddstillsyn
Badvattenövervakning

Nyheter

Twitter