Forskningstillstånd

Obs! Inom social- och hälsovårdens verksamhetsområde i Vanda införs patientdatasystemet Apotti. Medan införandet av Apotti pågår beviljas i regel inte sådana forskningstillstånd som förutsätter att personalen använder arbetstid för ändamålet.

Vanda stads verksamhetsområde för social- och hälsovård erbjuder många möjligheter att göra lärdomsprov eller bedriva forskning. Inom verksamhetsområdet intresserar man sig för undersökningar och projekt som främjar hälsa och välfärd samt utvecklar servicesystemet.

För den som ansöker om forskningstillstånd

Forskningstillstånd för alla undersökningar, samarbetsprojekt och lärdomsprov som publiceras ska ansökas endast med social- och hälsovårdsväsendets blankett för ansökan om forskningstillstånd. Insamling av material kan inte inledas före forskningstillstånd beviljats. Forskningen får inte gälla den egna arbetsenheten eller egna klienter.

Forskningstillstånd behövs inte för litteraturöversikter eller rapporter anknutna till inlärnings- och utvecklingsuppgifter under studiernas praktikperioder som utarbetats av en studerande och inte publiceras.

Närmare information om etisk bedömning får du t.ex. på webbsidorna för Forskningsetiska delegationen eller Dataombudsmannens byrå.

Den som genomför forskningen dvs. den som är registeransvarig för forskningsmaterialet ska under alla faser av behandlingen av personuppgifter se till att den registrerades integritet inte omotiverat äventyras. Vad gäller forskning innebär detta bland annat att personers identifieringsuppgifter inte samlas in i onödan. Metoderna för och genomförandet av forskningen planeras på ett sådant sätt att så få personer som möjligt (de som undertecknar en sekretessförbindelse och för vilka tillstånd ansöks) får reda på uppgifter på personnivå om den registrerade. Endast personer med tillstånd får använda forskningsregistret. Forskningsblanketterna planeras i den mån det är möjligt så att identifieringsuppgifterna kan sorteras bort och raderas vid behov. Analysen av materialen görs utan identifieringsuppgifter och/eller personuppgifter krypteras alltid när det är möjligt och identifieringsuppgifter om en person raderas genast när de inte längre behövs för genomförandet av forskningen eller säkerställandet av att resultaten är korrekta.

Till ansökan om forskningstillstånd bifogas ett sammandrag av forskningsplanen (1–2 sidor) och andra bilagor som nämns i forskningstillståndsblanketten. Dessutom ska hela forskningsplanen inlämnas för projekt och forskningar på universitetsnivå.

Inlämning till registraturen

Skicka in ansökan om forskningstillstånd och bilagor som behövs till e-postadressen kirjaamo@vantaa.fi som separata dokument, underskriftssidan skannad.

Skicka in det färdiga arbetet i pdf-format, och meddela samtidigt om vilket forskningsregister som eventuellt ska avlägsnas ur systemet per e-post till Vanda stads registratur, kirjaamo@vantaa.fi.

Nyheter

Twitter