Enkäten om trygghet och säkerhet har avslutats – tack för svaren!

Vanda stads enkät om trygghet och säkerhet genomfördes 28.11–15.12.2017. Enkäten besvarades av sammanlagt 1 785 personer, vilket kan anses vara ett gott resultat. Tack alla ni som svarat på enkäten!

Enkäten förde fram mycket fina observationer som grund för att utveckla stadens trygghet och säkerhet. Det gavs över 3 000 olika verbalt formulerade svar, där respondenterna framförde sina iakttagelser om olika platser som de upplever som otrygga samtidigt som de kom med olika utvecklingsförslag för att främja den egna hemstadens trygghet och säkerhet.

Utgående från svaren kan det konstateras att tryggheten och säkerheten i Vanda huvudsakligen ligger på en god nivå.

Mest otrygghet upplever man i stationsområden och i närheten av köpcentrum, särskilt kvällstid. Oupplysta gång- och cykelvägar och skogsdungar upplevdes också vara platser som många försöker undvika när det är mörkt ute. De ungdomsgäng som samlas i DIXI upplevdes också som otrevliga.

Allmänt sett oroade sig respondenterna mest för följande:
- Olika brott mot egendom, till exempel stölder och skadegörelser

  • Olika former av trakasserier mot person
  • Brister i underhållet (särskilt belysningen och gatuunderhållet) och hur snygga och städade områdena är
  • Trygghets- och säkerhetsmyndigheternas, t.ex. polisens och räddningsverkets, resurser och särskilt att polisens synliga övervakning har minskat. Många respondenter framförde också sin oro över resurseringen inom barn- och ungdomsarbetet
  • Marginalisering

Arbetet med att sammanställa enkätsvaren kommer att fortsätta och observationerna i dessa kommer att användas som stöd för stadens trygghets- och säkerhetsplanering samt trygghets- och säkerhetsarbete. I fortsättningen strävar man efter att göra trygghets- och säkerhetsenkäten permanent och att genomföra den regelbundet, så att utvecklingen av den trygghet som upplevs kan följas upp och utvärderas.

Heikki Kangas
Riskhanterings- och beredskapschef

Nyheter

Twitter