Registratur och stadsarkiv

Asiakirjan allekirjoitus - kuvituskuva

Registratur

Man kan lämna in ansökningar, initiativ och andra handlingar elektroniskt via e-post till kirjaamo@vantaa.fi eller per post till adressen PB 1100, 01030 Vanda stad. Det går också bra att lämna in dokument till Vandaino i Dickursby, Myrbacka eller Korso.

Alla handlingar som anknyter till skötseln av gemensamma ärenden diarieförs vid registraturen och skickas vidare till verksamhetsområdena för beredning. Vid registraturen kan man också höra sig för om i vilket behandlingsskede ett diariefört ärende befinner sig och fråga vem som bereder ärendet. Man kan även begära att få se olika handlingar. Vid behov vidarebefordrar registraturen olika önskemål.

Stadens officiella anslagstavla med kungörelser finns i anslutning till registraturen.

Vanda stadsarkiv

Öppet: mån.–tors. kl. 9–15

Stadsarkivet svarar för utvecklingen och styrningen av Vanda stads arkivfunktion som en del av stadens dokumentförvaltning. Stadsarkivet ger råd och handledning gällande arkivfunktionen till de arkivbildande ämbetsverken och anstalterna i staden. Stadsarkivet fungerar som stadens centralarkiv och sköter om slutarkiveringen av äldre dokument som ska arkiveras länge och bestående som uppkommit vid stadens verksamhet. Dokumenten förvaras i stadsarkivet i pappers- och mikrofilmsform.

Det finns cirka 4 500 hyllmeter pappersdokument som tagits emot vid stadsarkivet. Dokumenten täcker tidsmässigt Vanda stads och dess föregångarorganisationers verksamhet med början från år 1866. Som en följd av förändringar som skett i kommunens uppgifter har en del av materialet överförts till andra myndigheter som börjat sköta ifrågavarande uppgift, till exempel till magistraten. Dokumenten täcker geografiskt stadens nuvarande verksamhetsområde. Som en följd av kommunsammanslagningar har en del av det dokumentmaterial som gäller områden som hört till Vanda stads föregångarorganisationer överlåtits till Helsingfors stad.

Stadsarkivet svarar för informationstjänsten gällande de dokument som förvaras där. Informationstjänsten sköts mån.–tors. kl. 9.00–15.00. Man kan avgiftsfritt bekanta sig med offentliga handlingar i stadsarkivets lokaliteter. Enskilda dokument kopieras avgiftsfritt i formatet A4 (max. 10 kopior) och A3 (max. 5 kopior). Dokument lånas ut till stadens ämbetsverk och anstalter. Endast i undantagsfall lånas dokument ut till andra myndigheter.

Registratorskontor

Stationsvägen 7, 01300 Vanda

Nyheter

Twitter