Välfärdsarbete

Två barn leker vid en bäck.

Kommunen har en viktig uppgift i att främja kommuninvånarnas hälsa och välfärd. Välfärdsarbete är framförallt ett gemensamt arbete som uppstår och utvecklas i kontaktytorna mellan kommunens aktörer och tillsammans med olika partner, organisationer och företag. I ett välfungerande samarbete i kontaktytorna deltar också invånarna.

Kommunen ska enligt lagen främja sina invånares välfärd och hälsa (se grundlagen 19 §, kommunallagen 1 §, hälso- och sjukvårdslagen 12 §, socialvårdslagen 7 §). Hälso- och sjukvårdslagen (12 §) förpliktar kommunerna att bevaka kommuninvånarnas hälsa och välfärd och de faktorer som påverkar dessa inom varje befolkningsgrupp.

Välfärdsprogrammet

Vandas välfärdsprogram är ett program på stadsnivå som verkställer strategin för fullmäktigeperioden. Välfärdsprogrammet godkändes av stadsfullmäktige 9.4.2018. Det utgör ett stöd för att målen i det strategiska prioriteringsområdet ’Vi främjar invånarnas välmående’ ska förverkligas, genom att konkretisera dessa till målsättningar och åtgärder i välfärdsprogrammet samt till handlingar på plannivå som främjar respektive målgrupps välfärd. Förverkligandet av välfärdsprogrammet planeras i samarbete med ekonomi- och verksamhetsplaneringen.

I välfärdsprogrammet har tre lagstadgade välfärdsplaner bevarats som egna delar: välfärdsplanen för barn och unga, välfärdsplanen för den äldre befolkningen och programmet för kulturell mångfald.

Nyheter

Twitter