Understöd för kulturverksamhet

Verksamhetsunderstöd beviljas på ansökan till:

  1. professionellt verksamma konst- och kulturinstanser
  2. den grundläggande konstundervisningen
  3. föreningar inom konstfostran och kultur

Professionellt verksamma konst- och kulturinstanser

Understödet är avsett för kulturinstitutioner i Vanda som får statsunderstöd samt andra kulturinstitutioner och -sammanslutningar som är viktiga för stadens image. Ansökningstiden går ut i slutet av oktober det år som föregår understödsåret. Det föregående årets understöd redovisas före sista dagen i april året efter.

Grundläggande konstundervisning

Understödet är avsett för institutioner och sammanslutningar i Vanda som ger grundläggande konstundervisning. Ansökningstiden går ut den sista mars. Det föregående årets understöd redovisas före sista dagen i mars året efter.

Föreningar inom konstfostran och kultur

Understödet är avsett för konst- och kulturföreningar som är verksamma året runt samt för föreningar som ger konstfostran i Vanda. Ansökningstiden går ut den sista mars. Det föregående årets understöd redovisas före sista dagen i mars året efter.

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan om verksamhetsunderstöd har angetts i de allmänna principerna för beviljande av understöd.

Ansökningarna om verksamhetsunderstöd ska lämnas in under öppettid till de inlämningsställen som meddelas i kungörelsen. Försenade ansökningar förkastas.

Vid användningen av verksamhetsunderstöd godkänns utgifter som gäller kostnader för konst- och kulturverksamhet (personalkostnader, fastighets- och hyreskostnader, informations- och marknadsföringskostnader, andra organiseringskostnader som anknyter till konst- och kulturverksamheten). Vid beviljandet av verksamhetsunderstöd räknas inte inkomster och utgifter för medelanskaffning, räntor eller amorteringar på skulder, avskrivningar, mötesarvoden i anslutning till basverksamheten, utmärkelser och serveringskostnader, medlemsavgifter till områdes-, distrikts- e.d. föreningar som utgifter.

Fritidsnämnden behandlar ansökningarna om understöd för professionellt verksamma konst- och kulturinstanser samt teater- och orkesterstöd på sitt möte i januari och övriga ansökningar om verksamhetsunderstöd på sitt möte i maj.

Ett förskott på verksamhetsunderstödet, högst 50 % av det understöd föreningen fått under det föregående året, kan utbetalas mot skriftlig förbindelse efter att en korrekt ifylld ansökan om understöd har lämnats in. I övrigt utbetalas understödet när beslutet vunnit laga kraft.

Redovisningen av verksamhetsunderstödet, d.v.s. redogörelsen för hur understödet har använts, görs på en för ändamålet avsedd redovisningsblankett före utgången av den tidsfrist som anges i understödsbeslutet. En redogörelse för användningen av understödet ska lämnas in även om man inte ansöker om nytt understöd. I redovisningen följer man de anvisningar som anges i de allmänna principerna för beviljande av understöd.

Nyheter

Twitter