Understöd för kulturverksamhet riktad till seniorer

Understödet är avsett för sådan konst- och kulturverksamhet riktad till seniorer som ordnas både året om och endast en gång. Anvisningarna för ansökan har angetts i de allmänna principerna för beviljande av understöd.

Ansökningstiden för verksamhetsunderstöd avsett för verksamhet året om går ut den sista mars. Ansökningarna om understöd ska lämnas in under öppettid till de inlämningsställen som meddelas i kungörelsen. Ansökningar om projektunderstöd ska lämnas in senast 21 dygn före evenemanget börjar. Försenade ansökningar förkastas. Fritidsnämnden behandlar ansökningarna om verksamhetsunderstöd på sitt möte i maj. Ansökningarna om projektunderstöd behandlas på möten i januari, april och september, och ansökan ska lämnas in cirka en månad före mötet där sökanden önskar få ansökan behandlad.

Vid användningen av understöd godkänns utgifter som gäller kostnader för konst- och kulturverksamhet (personalkostnader, fastighets- och hyreskostnader, informations- och marknadsföringskostnader, andra organiseringskostnader som anknyter till konst- och kulturverksamheten). Vid beviljandet av understödet räknas inte inkomster och utgifter för medelanskaffning, räntor eller amorteringar på skulder, avskrivningar, mötesarvoden i anslutning till basverksamheten, utmärkelser och serveringskostnader, medlemsavgifter till områdes-, distrikts- e.d. föreningar som utgifter.

Ett förskott på verksamhetsunderstödet, högst 50 % av det understöd föreningen fått under det föregående året, kan utbetalas mot skriftlig förbindelse efter att en korrekt ifylld ansökan om understöd har lämnats in. I övrigt utbetalas understödet när beslutet vunnit laga kraft.

Redovisningen av verksamhetsunderstödet, d.v.s. redogörelsen över hur understödet har använts, görs på en för ändamålet avsedd redovisningsblankett före utgången av den tidsfrist som anges i understödsbeslutet. En redogörelse för användningen av understödet ska lämnas in även om man inte ansöker om nytt understöd. I redovisningen följer man de anvisningar som anges i de allmänna principerna för beviljande av understöd.

Projektunderstöd utbetalas efter det att evenemanget genomförts mot godtagbar redovisning av evenemangets inkomster och utgifter. Redovisningen ska göras på en för ändamålet avsedd redovisningsblankett. Redovisningen ska inlämnas inom 2 månader från det att evenemanget och/eller projektet har avslutats. Om beslutet om understöd fattas efter att evenemanget har hållits, räknas tidsfristen för redovisningen från den dag sökanden fått kännedom om beslutet. Görs inte redovisningen eller en redogörelse inom utsatt tid, utbetalas inte understödet. Vid begäran ska en redogörelse för varje verifikat som gäller understödet lämnas in. Högst 75 % av ett beviljat understöd kan betalas ut i förskott mot skriftlig förbindelse.

Nyheter

Twitter