Principer för beviljande av understöd avsedda för kulturverksamhet

Allmänt om understöd avsedda för kulturverksamhet

Med kulturverksamhet avses konstutövning, erbjudande och anlitande av konstnärliga tjänster, hembygdsarbete samt tillvaratagande och främjande av det lokala kulturarvet.

Vanda stadsfullmäktige beviljar årligen fritidsnämnden ett anslag för att användas till att stödja kulturverksamhet i Vanda. Vid beredningen av understöden beaktar man att sökandens verksamhet är förenlig med kulturservicens strategiska mål. Mottagaren av understöd förväntas i sitt informationsmaterial ta upp samarbetet med Vanda stad.

Principerna för beviljande av understöd avsedda för kulturverksamhet följer Vanda stads allmänna principer för beviljande av understöd och anvisningar för ansökan. Anvisningarna har preciserats för respektive understödstyp. Understöd beviljas endast mot ansökan med undantag av teater- och orkesterstöd samt Vandas kulturpris. Fritidsnämnden beslutar om understöden efter framställning av kulturdirektören.

Nyheter

Twitter