Idrottsunderstöd

Vanda stad stöder föreningar och andra aktörer inom idrottssektorn genom att bevilja understöd för sådan idrotts- och motionsverksamhet som gäller Vandabor. Fritidsnämnden beslutar årligen om hur understödsanslaget fördelas mellan de olika understödsformerna. Fritidsnämnden beslutar om beviljande av understöd för olika aktörer efter framställning av idrottsdirektören.

Allmänt om understöd avsedda för idrotts- och motionsverksamhet

Enligt definitionen i idrottslagen är avsikten med idrottsverksamheten att främja olika befolkningsgruppers möjlighet att röra på sig och utöva motion, främja tävlings- och elitidrott och medborgarverksamhet i anslutning till dessa, att främja befolkningens välbefinnande och hälsa samt att med idrottens hjälp stödja barns och ungas uppväxt och utveckling. Syftet med verksamheten är dessutom att med hjälp av motion och idrott främja jämställdhet, tolerans och minska ojämlikhet samt stödja kulturell mångfald och en hållbar utveckling som respekterar miljön. Understöden för idrotts- och motionsverksamhet fördelas på följande understödsformer:

 1. Verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationer
 2. Verksamhetsunderstöd för idrotts- och motionsverksamhet för specialgrupper
 3. Projektunderstöd för idrottsverksamhet
 4. Stöd för lokalanvändning
 5. Partnerskap inom idrott
 6. Tävlings- och elitidrottsstöd för representationslag

Kriterier för rätt till understöd

För att kunna ansöka om stadens understöd måste nya idrottsföreningar och andra aktörer anhålla om rätt till understöd. Ansökan om rätt till understöd kan lämnas in av en registrerad förening i Vanda eller någon annan aktör som betjänar Vandabor och som har idrott som verksamhetsområde. Ansökan om att godkännas för rätt till understöd inlämnas genom att fylla i blanketterna Understödsansökan / meddelande om basuppgifter samt Självutvärdering. Ansökan kan lämnas in fortlöpande. Som bilaga till ansökan ska man lämna in föreningens stadgar, en av banken bekräftad uppgift om kontoinnehavaren samt verksamhetsberättelsen och bokslutet för den föregående verksamhetsperioden. Kriterierna för att kunna godkännas för rätt till understöd är:

 • ansvarsfull skötsel av förvaltning och ekonomi
 • ansvarspersoner har utsetts
 • verksamheten överensstämmer med idrottslagen och stadens värderingar
 • aktören förbinder sig till att samarbeta med staden
 • aktören förbinder sig till regelbunden rapportering och utvärdering

Dessutom ska idrottsorganisationer uppfylla följande tilläggsvillkor för att kunna beviljas verksamhetsunderstöd, hyresstöd och subventionerade lokalhyror (taxans föreningspris):

 • aktören är en förening som är registrerad i Vanda
 • föreningen har bedrivit verksamhet under minst en hel räkenskapsperiod
 • i basverksamheten deltar aktivt minst 50 föreningsmedlemmar
 • Då föreningar sammanslås och en ny förening grundas eller då verksamheten avskiljs från den gamla föreningen och överförs till en ny förening som grundas kan tilläggsvillkoren lämnas obeaktade.

Verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationer

Understödet är avsett för att stödja basverksamheten inom föreningar registrerade i Vanda vilkas huvudsakliga syfte med verksamheten är att ordna eller på annat sätt främja idrott och motion. Ansökan om understöd inlämnas under den tid som nämnts i kungörelsen genom en ansökan och självutvärdering på basis av utfallet under föregående verksamhetsår. Försenade och bristfälliga ansökningar förkastas. Understöd beviljas inom ramen för de disponibla anslagen utifrån en matematisk modell.

Verksamhetsunderstöd för specialgrupper

Understödet är avsett för handikappföreningar i Vanda, vars verksamhet till en del utgörs av idrott, eller till andra handikappföreningar som anordnar idrottsverksamhet inriktad på Vandabor. Ansökan om understöd inlämnas under den tid som nämnts i kungörelsen genom en ansökan och självutvärdering på basis av utfallet under föregående verksamhetsår. Försenade och bristfälliga ansökningar förkastas. Understöd beviljas inom ramen för det disponibla anslaget efter övervägande på basis av verksamhetens omfattning och kvalitet.

Projektunderstöd

Med projektunderstöd stöder staden fritidsinriktad idrotts- och motionsverksamhet som riktar sig till personer bosatta i Vanda. Projektunderstöd beviljas genom ansökan inom ramen för det disponibla anslaget. Ansökan kan lämnas in fortlöpande. Ansökan inlämnas senast 21 dygn före evenemanget eller projektets inledande. Understödet betalas på basis av en rapport över hur projektet utfallit.

Stöd för användning av verksamhetslokaler – subventionerade lokaler och hyresstöd

I prissättningskriterierna för idrottslokaler som förvaltas av staden bestäms om rätten till gratis användning av lokaliteter samt subventioner. Hyresstöd beviljas för regelbunden idrottsverksamhet som ordnas i lokaliteter belägna i Vanda, då lokaliteterna inte förvaltas av staden eller ett stadsägt bolag. Ansökan om hyresstöd görs på en ansökningsblankett under den tid som nämnts i kungörelsen på basis av utfallet under föregående verksamhetsår. Försenade och bristfälliga ansökningar förkastas. Hyresstöd beviljas inom ramen för det disponibla anslaget på basis av de faktiska kostnader som uppkommit inom den ordinarie verksamheten.

Partnerskap

Partnerskap ingås med idrottare på elittävlingsnivå individuellt, med lag som tävlar i de högsta serierna på riksnivå eller på elittävlingsnivå samt med arrangörer av betydande internationella eller nationella evenemang som arrangeras i Vanda. Partnerskap ingås inom ramen för det disponibla anslaget efter övervägande och enligt avtal.

Tävlings- och elitidrottsstöd för representationslag

Professionella vuxenlag på huvudserienivå som representerar föreningar i Vanda och som spelar sina matcher i Vanda är berättigade till tävlings- och elitidrottsstöd. Det är fråga om en helhetsstödmodell, som består av både finansiellt stöd och stöd för lokalanvändning. Anslaget som utgörs av reklamintäkter fördelas mellan de berättigade lagen på basis av en indexeringsmodell i två steg omfattandes synlighetsgrad i media och välkändhet. Lag som får stöd för tävlings- och elitidrott är inte berättigade till partnerskap.

Nyheter

Twitter