Verksamhetsunderstöd för att främja välfärd och hälsä

Föreningar, samfund och verksamhetsgrupper vilkas verksamhet gagnar Vandabornas hälsa och välfärd kan beviljas understöd och bidrag som utdelas av fritidsnämnden. Ansökningstiden är årligen i februari.

Understöd kan beviljas organisationer, sammanslutningar eller verksamhetsgrupper vilkas verksamhet främjar Vandabornas välfärd och hälsa. Med understöden stöds i första hand verksamhet som minskar välfärdsskillnaderna i Vanda.

Syftet med understöden är att främja:

 • hälsan och funktionsförmågan samt möjligheterna att klara sig på egen hand
 • ett självständigt och aktivt liv för seniorer
 • möjligheten till hjälp och kamratstöd för dem som hör till någon sårbar grupp
 • tillgången till krishjälp
 • integrering.

Verksamheten ska därutöver basera sig på principerna för hållbar utveckling och stärka jämställdhet och likvärdighet samt främja deltagande.

Understöd för att främja hälsa och välfärd kan beviljas åt

 • folkhälsoorganisationer
 • patientorganisationer
 • handikapporganisationer
 • barnskyddsorganisationer
 • organisationer verksamma inom missbrukararbetet
 • frivilligorganisationerna
 • organisationer verksamma inom ungdomsfostran
 • de arbetslösas organisationer
 • andra organisationer, föreningar eller oregistrerade verksamhetsgrupper med verksamhet vars syfte är att främja välfärd och hälsa.

Understödet är avsett för organisationens basverksamhet, såsom upprätthållande av klubb- och föreningsverksamheten i det fall den riktar sig till Vandabor.

Det beviljade anslaget kan täcka högst 70 procent av kostnaderna för den verksamhet som understöds.

Understöd beviljas inte sådan motions-, ungdoms- eller kulturverksamhet som får någon annan typ av stadens understöd. Om understöd ansöks årligen inom februari månad.

Verksamhetsunderstöd för aktörer som utför samhällsnyttigt arbete

Understöd för aktörer som utför samhällsnyttigt arbete kan beviljas etablerade organisationer, sammanslutningar och verksamhetsgrupper i enlighet med följande kriterier:

 • Verksamheten stärker på ett särskilt betydelsefullt sätt Vandabornas välfärd, och avsaknaden av denna verksamhet försämrar klart målgruppens möjligheter att klara av vardagen.
 • Verksamheten kompletterar på ett betydelsefullt sätt stadens egen serviceproduktion och staden producerar inte motsvarande service.
 • Verksamheten som understöds är främst serviceverksamhet som riktar sig till vissa specialgrupper i Vanda.
 • Aktören har utöver stadens understöd egen anskaffning av medel eller annan offentlig finansiering samt avlönad personal.

Understöd beviljas för kostnader för allmännyttig verksamhet i enlighet med organisationens regler.

Av alla sökande väljer staden ut aktörer med en verksamhet som bäst uppfyller villkoren. Ett partnerskapsavtal för 1–3 år görs upp med de aktörer som beviljas understöd. Beslut om beviljande av understöd fattas varje år efter att budgeten har godkänts.

Nyheter

Twitter