Föräldrarna matar en baby

Jämställdhet och likabehandling

Vanda anslöt sig till den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan män och kvinnor år 2007. Därmed har stadens beslutsfattare och tjänsteinnehavare offentligt förbundit sig till principen om jämlikhet mellan män och kvinnor och till att bl.a. genomföra utvärderingar ur ett genusperspektiv.

Arbetet med att främja jämställdheten mellan könen och likabehandlingen av alla människor i Vanda stads verksamhet styrs av en manual för jämställdhet och likabehandling. Stadens planering av jämställdhet och likabehandling koordineras av verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice.

Lagen om jämställdhet och diskrimineringslagen reviderades i början av 2015. Lagarna förutsätter att myndigheterna på alla sätt aktivt främjar jämställdhet och likabehandling, utöver att ingen diskriminering får förekomma i myndigheternas egen verksamhet.

Vanda stads plan för jämställdhet och likabehandling förnyades 2016. Planen heter Främjande av jämställdhet och likabehandling i Vanda stads verksamhetspraxis och består av tre delar.

  • Första delen är en arbetsbok om jämställdhet och likabehandling. Arbetsboken fungerar som en introduktion till vad icke-diskriminering är och hur man främjar jämställdhet och likabehandling i Vanda.
  • Den andra delen är Vanda stads funktionella jämställdhets- och likabehandlingsplan för fullmäktigeperioden 2017-2020. Handlingsprogrammet innehåller praktiska åtgärder och fokuserar på icke-diskriminering och hur man ska främja engagemang för jämställdhet och likabehandling så att det genomsyrar all stadens verksamhet.
  • Den tredje delen heter ”Vanda stad som jämställd och likabehandlande arbetsplats- personalpolitisk jämställdhets- och likabehandlingsplanering i Vanda stad”

Vanda stads funktionella plan för jämnställdhet och likabehandling för fullmäktigeperioden 2017–2020

Vanda stad som en jämställd och likvärdig arbetsplats – den personalpolitiska jämställdhets- och likabehandlingsplaneringen i Vanda stad

Nyheter

Twitter