Fakturering

Staden som fakturerare

Vanda stad vill uppmuntra sina invånare till att använda elektroniska fakturor. Största delen av de fakturor som skickas av Vanda stad och stadens affärsverk kan redan mottas elektroniskt, nätfakturor skickas till företag medan konsumentkunderna får e-fakturor skickade till sin egen nätbank. Pappersfakturor skickas till sådana kunder som ännu inte kan motta elektroniska fakturor. Vid betalningen är det viktigt att man använder den referens som anges på fakturan, så att betalningen gäller rätt faktura.

Vanda stad kan skicka följande fakturor elektroniskt:

 • fakturor från olika verksamhetsområden via den allmänna faktureringen
 • hälsocentralens fakturor
 • fakturor för vuxenutbildningsinstitutets kurser
 • fakturor för boendeservice, specialomsorger för utvecklingsstörda och handikappomsorg
 • fakturor för hemservice för barnfamiljer
 • fakturor för barndagvård
 • fakturor för vård av barn utom hemmet
 • fakturor för öppenvårdstjänster för äldre, service inom omsorgsboende samt sjukhustjänster
 • fakturor för idrotts- och motionslokaler i skolor och daghem
 • konstskolans och musikinstitutets fakturor
 • fakturor för studentexamensavgifter
 • fakturor för idrott och motion i Vanda
 • fakturor från Företagshälsovården i Vanda
 • fakturor från Mellersta Nylands Räddningsverks allmänna fakturering (ej sjuktransporter)
 • fakturor från Munhälsovården i Vanda stad
 • den allmänna faktureringen för Marja-Vanda

På bankgiroblanketten på den pappersfaktura som skickas till konsumentkunden anges vilka uppgifter som behövs för att ingå ett avtal om e-fakturering i den egna nätbanken, såvitt det är möjligt att i fortsättningen få fakturan direkt till den egna nätbanken.

Anvisningar om ibruktagande av e-faktura fås av den egna nätbanken eller bankens kundtjänstinformation.

Företagens nätfakturor

Vanda stad skickar nätfakturor till företag som meddelat att de är villiga att motta nätfakturor. Anmälan kan göras på adressen verkkolaskut(at)vantaa.fi. Om man behöver närmare information om Vanda stads fakturering kan man skicka e-post till samma adress.

OpusCapita Group Oy fungerar som förmedlare av Vandas nätfakturor, förmedlarens kod 003710948874

Förfrågningar om fakturor:

Vanda stad/ekonomiservicecentralen
Faktureringstjänst
PB 315
01301 Vanda

tfn 09 839 22004
e-post: myyntilaskut@vantaa.fi

Indrivning av fakturor

Enligt Vanda stads fakturerings- och indrivningsanvisningar beviljas fakturorna en betalningstid på 14 dagar + tre bankdagar räknat fr.o.m. fakturans datum. Vanda stad har ingått ett avtal med Intrum Justitia Oy om centralisering av indrivningsservicen. I och med avtalet sköter Intrum Justitia Oy betalningspåminnelser när det gäller Vanda stads förfallna fordringar samt vidtar fortsatta indrivningsåtgärder. För betalningspåminnelse uppbärs 2,10 €.

Staden som mottagare av faktura

Faktureringsuppgifter

Vanda stad
FO-nummer: 0124610 - 9
EDI-koder:
Vanda stad, 003701246109
Vanda stad, Munhälsovården, 0037012461091213
Vanda stad, Företagshälsan, 0037012461091210
Vanda stad, Mellersta Nylands Räddningsverk, 0037012461091211

Förmedlare av nätfaktura:
Opus Capita Group Oy, förmedlarens kod, 003710948874

Vanda stads tar i första hand emot nätfakturor. Om ni inte kan skicka nätfakturor, ska fakturorna skickas på postboxnummer.

Vanda stad,PB 6007, 00021 FAKTURERING
Vanda stad/ Munhälsovården, PB 6015, 00021 FAKTURERING
Vanda stad/Företagshälsan, PB 6080, 00021 FAKTURERING
Vanda stad/Mellersta Nylands Räddningsverk, PB 6098, 00021 FAKTURERING

På alla fakturor ska dessutom följande anges: beställarens namn, leveransadress för varan eller tjänsten och det referensnummer som beställaren uppgett.

Närmare information:
ostolaskut@vantaa.fi

Nyheter

Twitter