Vandas och Kervos sysselsättningstjänster

Vanda och Kervo deltar tillsammans i kommunförsöket med sysselsättning

Vanda och Kervo deltar tillsammans i kommunförsöket med sysselsättning som inleds 1.3. 2021 och avslutas 30.6.2023. Under försöket överförs vissa av uppgifterna från statens arbets- och näringsbyråer till kommunerna. Målet med sysselsättningsförsöken är att allt effektivare kunna förbättra sysselsättningen och utbildningsvägledningen för arbetslösa arbetssökande och att hitta nya lösningar för att få tillgång till kompetent och kunnig arbetskraft.

Kommunförsökets kunder får personligen information om kundrelationen. Under försökets gång ska den arbetssökande i normal ordning anmäla sig hos arbets- och näringsbyrån, som sedan hänvisar de kunder som omfattas av kommunförsöket till kommunen. Kundrelationen gäller under hela den tid kommunförsöket pågår.

Kommunförsökets kunder, bosatta inom försöksområdet, indelas i följande tre grupper:

  1. arbetslösa arbetssökande, sysselsatta och personer inom sysselsättningsfrämjande tjänster som inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning.
  2. alla personer under 30 år, oberoende av om de får arbetsmarknadsstöd, arbetslöshetsskyddets grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning.
  3. alla invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål, oberoende av ålder och förmån i anslutning till arbetslösheten.

Kommunförsökets kunder får en egen coach som ger personlig vägledning i olika tjänster.

Kundrelation inom kommunförsöket

Vad ger mig kommunförsöket som kund?

Som kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket får du en egen coach som gör din servicestig snabbare och enklare. Modellen med en egen coach bygger på idén om att vägledningen sköts av en person som känner kundens situation. Man tillämpar principen om service från en lucka, vilket sparar kundens tid.

Det kommunala sysselsättningsförsöket är ett kundorienterat projekt som bygger på insikten om att främjande av sysselsättningen inte enbart betyder att få ett arbete. Vägen mot ett arbete består av flera olika steg med vilka kundens situation förbättras. Personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden behöver vägledning under processen och de får nu hjälp av den egna coachen. På detta sätt försäkrar man sig om att arbetssökande får individuell service. I stället för att uträtta ärenden digitalt träffas man personligen och coachen får en helhetsuppfattning om kundens livssituation. Den egna coachen kartlägger kundens kunskaper och kompetens, tar fram alternativ och kan vid behov vägleda kunden till andra tjänster.

I kommunförsöket betonar man vikten av att få en bra start. Det innebär att man effektivt försöker hjälpa kunden att komma vidare. Först träffar kunden sin coach för att tillsammans diskutera vilka alternativ det finns, och därefter går man vidare till arbete, utbildning eller lämpliga tjänster.

Försöket medför inte några ytterligare skyldigheter för kunden. Den arbetslösa arbetssökandens lagstadgade skyldigheter är lika för arbets- och näringsbyråns och kommunförsökets kunder.

Hur vet jag om jag är kund inom det kommunala försöket? Hur anmäler jag mig som arbetssökande?

Jobbsökningen inleds genom att du anmäler dig till arbets- och näringsbyrån. Om du hör till kommunförsökets målgrupp hänvisar arbets- och näringsbyrån dig vidare till kund hos kommunens sysselsättningsförsök.

Alla personer som hör till en kundgrupp inom det kommunala sysselsättningsförsöket får personligen information om kundrelationen. Innan du överförs från arbets- och näringsbyrån och blir kund hos kommunen blir du kontaktad av både arbets- och näringsförvaltningen och din egen kommun. Den kontaktinformation du behöver får du av dem.

Vänligen observera att det inte är möjligt att uträtta ärenden vid byråer som hör till andra kommunförsöksområden. Eftersom Vandas och Kervos kommunförsök är ett gemensamt projekt kan kunder bosatta i Kervo uträtta ärenden vid Vandas byråer och Vandabor vid Kervos byråer.

Kommunförsökets kundrelation gäller under hela den tid kommunförsöket pågår. En kund som till exempel antas till utbildning eller anställs på visstid och efter det blir arbetslös hänvisas sedan tillbaka till kommunförsöket. En påbörjad kundrelation fortsätter inom kommunförsöket fram till 30.6.2023, även om kunden inte längre skulle ingå i dess målgrupp på basis av lagen om kommunförsök.

Hur är det om kommunförsöket inte gäller mig?

Om du inte ingår i någon av målgrupperna för det kommunala sysselsättningsförsöket sköts dina ärenden även i fortsättningen vid arbets- och näringsbyrån. Du kan fortsättningsvis också använda dig av alla kommunala tjänster och arbets- och näringsbyrån kan likaså hänvisa dig till dessa tjänster.

Det kommande kommunala sysselsättningsförsöket är mer omfattande än tidigare kommunförsök. Målgruppen har definierats mycket brett. Om du har nytta av kommunförsöket ingår du troligtvis också i dess målgrupp.

Kan jag välja att stanna kvar som kund hos arbets- och näringsbyrån om jag så vill?

Det finns vissa undantagsfall då du kan välja att stanna kvar som arbets- och näringsbyråns kund.

Av de kommuner som ingår i försöksområdena är Helsingfors, Esbo, Vanda, Karleby och Åbo tvåspråkiga kommuner. De övriga kommunerna som ingår i försöksområdena är enspråkigt finska. Enligt språklagens 10 § 1 mom. har en kund rätt att hos myndigheter använda finska eller svenska. Om dina tjänster håller på att övergå till en enspråkig försökskommun, men du önskar få service på svenska, kan du välja att stanna kvar som kund hos arbets- och näringsbyrån. Kervo är en enspråkigt finskspråkig kommun och kommunens svenskspråkiga invånare kan, om de så önskar, förbli kunder hos arbets- och näringsbyrån.

En kommuninvånare kan stanna kvar som arbets- och näringsbyråns kund om arbetslösheten är kortvarig och man redan känner till vilket datum arbetslösheten upphör, exempelvis om personen permitteras för en kort tid, varefter arbetet fortsätter, eller om arbetslösheten inom kort upphör på grund av moderskaps- eller föräldraledighet, påbörjande av beväringstjänst eller av andra liknande skäl.

Vad händer om jag flyttar till en annan kommun under försökets gång?

Många kommuner deltar i det kommunala sysselsättningsförsöket. Om du flyttar till en kommun som inte deltar i kommunförsöket överförs du till arbets- och näringsbyrån. I övriga fall flyttas du över till kommunförsöket i din nya hemkommun. På arbets- och näringsministeriets webbplats hittar du alla kommuner som deltar i kommunförsöket.

Nyheter

Twitter