Coronavaccineringarna

Uppdaterad 10.6.2021

Samlad information om vaccineringssituationen finns på denna sida.

Målgrupp för coronavaccinering

Preciseringar i anslutning till Astra Zenecas coronavaccin

Nationella anvisningar

Tid till coronavaccineringen

Vaccinationsintyg

Notera

Vaccineringsläget i Vanda

Vaccinationsställena och anvisningar för ankomsten till vaccinationsstället

Meddelande 10.6.2021

Vandabor i åldern 20–24 år (födda 1997–2001) kan nu boka tid till coronavaccinering. Boka tid i första hand via webben www.koronarokotusaika.fi/sv. Om det inte är möjligt att boka tid via webben kan bokningen göras per telefon som återuppringning på numret 09 5844 3030 (mån.–fre. kl. 8–16).

Vi rekommenderar att du bokar tid till den första vaccineringen och boostervaccineringen samtidigt.

Målgrupp för coronavaccineringen

 1. Hälso- och sjukvårdspersonal som vårdar covid-19 patienter samt personal och klienter på dygnet runt boende
 2. Äldre personer och personer med underliggande sjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom samt personal inom social- och hälsovården
 3. Övrig befolkning

För närvarande vaccinerar vi:

 • Personer som i år fyller 20 år eller som är äldre (födda 2001 eller tidigare) och närståendevårdare som bor i samma hushåll med en person över 70 år. Tills vidare kan tid åt närståendevårdare och personer som bor i samma hushåll bokas endast per telefon. Deras tidsbokning kan i regel endast göras per telefon. Om man befullmäktigats att sköta ärenden för någon annans räkning kan tidsbokningen också göras via den elektroniska tidsbokningen.
 • Personer som på grund av sitt hälsotillstånd hör till någon riskgrupp:

  -riskgrupp 1: 16–64 år (födda 1957–2005, vid vaccinationstillfället ska den som vaccineras ha fyllt 16 år)

  -riskgrupp 2: 16–64 år (födda 1957–2005). I enlighet med den nationella rekommendationen, personer boende i samma hushåll kan inte låta vaccinera sig samtidigt, om de inte hör till den aktuella vaccinationsgruppen. De som hör till en riskgrupp ska bevisa sin rätt att få vaccin genom att uppvisa FPA-kortet eller andra vårddokument på vaccinationsstället.

Användningen av AstraZenecas coronavaccin fortsätter hos personer i åldern 65–69 år som hör till en riskgrupp och personer i samma ålder med god grundhälsa. Vandabor som i år fyller 70 år (födda 1951 eller tidigare) eller som är äldre, och personer i åldern 16–64 som hör till en riskgrupp vaccineras med BioNTechPfizers Comirnaty-vaccin. Personer i åldern 60-64 år vaccineras också med BioNTechPfizers Comirnaty-vaccin.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har beslutat att 65–69-åringar som bokar tid till sin första coronavaccinering från och med vecka 18 kan om de så önskar välja ett mRNA-vaccin som används i kommunen (t.ex. BioNTech-Pfizer). Möjligheten att välja vaccin gäller endast den första vaccineringen. I enlighet med de nationella vaccinationsanvisningarna får personer över 65 år som vaccinerats med AstraZeneca som första vaccin fortfarande AstraZeneca som boostervaccin.

Vanda skickar ett brev per post med information om när coronavaccineringarna inleds till alla Vandabor som fyller år 70 i år och som är äldre än detta. Informationsbrevet skickas i etapper enligt åldersgrupp och brevet skickas först till de Vandabor som är över 80 år. Den sjukdom som coronaviruset orsakar kan drabba äldre speciellt hårt, och därför rekommenderar vi att man låter vaccinera sig.Du kan boka tid före du har brevet.

Vaccinet är avgiftsfritt.

Preciseringar i anslutning till Astra Zenecas coronavaccin

Astra Zenecas coronavaccin ges till de personer som fyllt 65 år, som tidigare har haft ventrombos i hjärnan eller heparininducerad trombocytopeni (HIT). Om du har haft ovan nämnda sjukdomar, vänligen kontakta tidsbokningsnumret för coronavaccinering (tfn 09 5844 3030, mån.–fre. kl. 8–16) före vaccinationstiden, så att vaccinet kan bytas ut. För att vaccinationsverksamheten ska löpa smidigt ber vi att eventuella vaccinationsutredningar görs på förhand via telefonservicen och inte på vaccinationsstället.

Obs: enligt THL:s anvisningar är tidigare hjärninfarkt, hjärnblödning eller subaraknoidalblödning inte ett hinder för att ge Astra Zenecas vaccin. Tidigare lungemboli eller djup ventrombos i t. ex. nedre extremiteter är inte heller ett hinder för vaccinering med Astra Zeneca.

De personer under 65 år som tidigare fått AstraZenecas vaccin får BioNTechPfizers Comirnaty-vaccin som boostervaccin.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har beslutat att 65–69-åringar som bokar tid till sin första coronavaccinering från och med vecka 18 kan om de så önskar välja ett mRNA-vaccin som används i kommunen (t.ex. BioNTech-Pfizer). Även i Vanda är det från och med måndag 3.5.2021 möjligt att välja vaccin.

Du kan boka tid till coronavaccination med BioNTech-Pfizer på koronarokotusaika.fi/sv eller per telefon på coronavaccineringens telefontjänst. 65–69-åringar som hellre önskar AstraZenecas vaccin kan boka tid till vaccination via coronavaccineringens telefontjänst tfn 09 5844 3030 (mån.–fre. kl. 8–16).

Möjligheten att välja vaccin gäller endast den första vaccineringen. I enlighet med de nationella vaccinationsanvisningarna får personer över 65 år som vaccinerats med AstraZeneca som första vaccin fortfarande AstraZeneca som boostervaccin.

I maj inleds boostervaccineringen av personer under 65 år som tidigare vaccinerats med AstraZeneca. För vaccineringen av denna grupp används mRNA-vaccin (BioNTech-Pfizer eller Moderna).

THL rekommenderar att andra vaccindosen ges till personer som fyllt 65 år med samma vaccinpreparat som första dosen, om det inte framkommit något medicinskt hinder för att preparatet används. Om en person som fått AstraZenecas vaccin ändå vägrar ta AstraZenecas vaccin som andra vaccindos, kan hon eller han vid en annan tidpunkt få mRNA-vaccinet som i Vanda är BioNtechPfizers vaccin.

Om personen vägrar ta AstraZenecas andra vaccindos ska hon eller han avboka sin tidigare bokade vaccinationstid per telefon och samtidigt boka en ny tid (tfn 09 5844 3030 mån.–fre. 8–16). Det finns inget överskottsvaccin på vaccinationsställena, eftersom alla vacciner har reserverats genom tidsbokning, vilket betyder att om en person vägrar ta det vaccin som reserverats för honom eller henne på vaccinationsstället går det inte att byta ut vaccinet till ett annat vid det tillfället.

Tiden mellan AstraZenecas vaccindoser kan i fortsättningen vara 8–12 veckor.

Till personer under 65 år ges i fortsättningen endast mRNA-vaccin, dvs. BioNTechPfizers vaccin.

Nya nationella anvisningar

THL har gett ut en lista (5.3.2021) utifrån vilken det fastställs i vilken ordning coronavirusvaccin erbjuds till personer under 70 år som lider av olika underliggande sjukdomar och därmed tillhör riskgrupperna för covid-19.

Tid till coronavaccineringen

För att vaccinera sig måste man boka tid. Vi ber er boka tid via den elektronisk tidsbokningen på webbadressen www.Coronavaccinbokning.fi. Tidsbokningen fungerar inte med webbläsaren Internet Explorer. Elektronisk tidsbokning kräver stark autentisering vid inloggning i tjänsten.

För att uträtta ärenden för en annan vuxen förutsätts en officiell fullmakt som kan ges på webbtjänsten suomi.fi. Läsa mer här.

Om det inte är möjligt att boka tid via webben kan du göra bokning per telefon som återuppringning på numret 09 5844 3030 (mån.–fre. kl. 8–16).

Tid till den första vaccinationen och boostervaccinationen kan bokas samtidigt via den elektroniska tidsbokningen eller per telefon.

När du lämnat önskemål om återuppringning på ett lyckat sätt innebär det ett löfte om vaccinationstid. Det kan emellertid ta flera dagar innan vi ringer upp dig. Det är bra att ha telefonen inom räckhåll. Vi ringer upp flera gånger.

Telefonnumret är endast avsett för målgruppens tidsbokningar och inte för andra förfrågningar, för att linjen inte ska belastas.

Nya tider öppnas i den takt man får tillgång till mer vaccin.

 • När det finns vaccin finns det tider som kan bokas via nätbokningen och en begäran om återuppringning kan lämnas in i telefonservicen.
 • När det inte finns vaccin syns inga tider i den elektroniska tidsbokningen och man kan inte lämna någon begäran om återuppringning i telefonservicen. Ni kan pröva på nytt följande dag.

Om ni är klient inom hemvården får ni information om vaccineringen av hemvårdspersonalen.

Om ni bor på ett vårdhem vaccineras ni på vårdhemmet.

Vaccinationsställena och anvisningar för ankomsten till vaccinationsstället

 • Sanomala, vaccinationsställe (Sanomatie 1, ingång från gaveln som vetter mot Vandaforsens tågstation). Tillgänglighetsanpassat vaccinationsställe.
 • Hiekkaharju Varia, vaccinationsställe (Tennistie 1). Tillgänglighetsanpassat vaccinationsställe. Vid Varias vaccinationsställe finns många tider till boostervaccinering, vilket betyder att det för tillfället inte erbjuds lika många vaccineringstider till den första vaccineringen.
 • Korso idrottshallen allaktivitetshuset Lumo (ingång i hörnet av Havsörnsgränden och Gråsiskvägen). Fri passage är möjlig, rampen som leder upp till vaccinationsstället är brant och det är möjligt att komma in en annan väg. Efter 14.6 ges endast boostervaccin vid vaccinationsstället och nya vaccineringstider kan inte längre bokas. Lumos vaccinationsställe är öppet till och med 13.9, efter vilket stället övergår till att användas för studentskrivningar.
 • Myrbacka Energia Areena, vaccinationsställe (Råtorpsvägen 23). Tillgänglighetsanpassat vaccinationsställe.

Vänligen observera att du kan bli tvungen att vänta utanför en stund innan du får komma in till vaccineringen, för att vi ska kunna hålla säkerhetsavstånden på 2 meter. Du får komma in på vaccinationsstället tidigast 10 minuter före din vaccinationstid, så vi rekommenderar att du inte kommer för tidigt till vaccinationsstället för att undvika köer.

Följeslagaren kan komma med in på vaccinationsstället endast om den person som vaccineras inte klarar sig ensam under vaccineringen. Tiden på vaccinationsstället tar ungefär 15 minuter.

På vaccinationsstället ska man använda munskydd och iaktta en god handhygien.

Det är vår önskan att de följeslagare som anländer med bil ska vänta längre bort, för att undvika rusning på vaccinationsställets parkeringsplats.

Vaccinationsintyg

Ett nationellt vaccinationsintyg finns att tillgå på Mina kanta-sidorna från och med 26.5.2021. Även EU:s gemensamma coronaintyg kommer senare på Mina kanta-sidorna. Om du märker fel eller brister i ditt vaccinationsintyg ska du skicka dina kontaktuppgifter och önskemål om återuppringning per e-post till adressen koronarokotus@vantaa.fi.

Notera

Coronaepidemin är över först då största delen av befolkningen har vaccinerats, och därför måste vi ännu efter vaccineringen fortsätta skydda oss mot coronaviruset.

Om ni har haft coronavirusinfektion kan ni vaccineras, men gärna först 6 månader efter att symptomen har börjat.

Vaccineringstider kan bokas per telefon endast på tidsbokningsnumret för coronavaccinering och vi ber er därför att ni i frågor som gäller coronavaccineringen inte kontaktar Vanda stads övriga nummer eller service, såsom hälsostationerna, för att servicen inte ska belastas.

Vaccineringsplanen preciseras så småningom under våren, utifrån mängden vaccin som kommer in. Man har ännu inte exakta uppgifter om mängden vaccin och därför kan man inte publicera mer detaljerade planer.

För att göra vaccineringarna smidigare rekommenderas det att så många som möjligt bokar en vaccineringstid genast, då vaccineringen av den egna åldersgruppen inleds. Om man av någon anledning inte genast kan boka en vaccineringstid kan den också bokas senare.

De vaccin vi nu använder ges i två doser vid två vaccinationstillfällen. I samband med den första vaccineringen får du en tid till följande vaccinationstillfälle.

Vaccinering av personer som bor i andra kommuner: I princip vaccineras man mot corona i den egna hemkommunen. Man kan också vaccinera sig i en sådan kommun där man vistas regelbundet eller en längre tid, eller i en kommun vars hälsocentral man valt som sin vårdplats.

Vaccinering av personer utan hemkommun: Vaccinering ges om man vistas en längre tid i Finland.

Överblivna vaccindoser

Vid vaccinationsstället kan enstaka så kallade överskottsdoser av vaccin bli över efter dagens vaccineringar. De vaccindoser som finns till förfogande ska användas under dagen inom en begränsad tid (6 h) och för att undvika svinn av vaccin ges dessa överblivna vaccindoser enligt följande ordning i Vanda:

 1. Vi kallar in personer från en s.k. stand by-lista som gäller den aktuella målgruppen (för närvarande äldre och de som hör till riskgrupperna).
 2. Vi kallar in anställda inom social- och hälsovården (från fastställda målgrupper).
 3. Om de ovan nämnda personerna inte kan komma för att vaccinera sig på så kort varsel ges det överblivna vaccinet, för att undvika svinn av vaccin, till andra personer som infinner sig på vaccinationsstället.

Den första fasens vaccineringar för personal

Vanda stads hälsovårdstjänster och företagshälsovården har gemensamt hand om vaccineringarna. De enheter som omfattas av den första fasens vaccineringar informeras separat om vaccineringsarrangemangen. Tidsbokning till dessa vaccineringar inleds i början av januari. Vi ber privata aktörer meddela Vandas kontaktpersoner för vaccineringen ifall ingen ännu tagit kontakt i fråga om vaccineringarna: koronarokotus@vantaa.fi. Observera att kontaktpersonerna som sköter vaccineringen inte kan ta ställning till privatpersoners förfrågningar.

Vaccineringsläget i Vanda

 • Grupper 1.2-1.4, vaccinationer gjort
 • Grupper 1.5: Läget 1:a gjort
 • Grupper 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5: Läget 1:a pågår

De riksomfattande coronavaccineringarnas målgrupper och närmare ordning

THL rekommenderar att vaccinationsanordnarna erbjuder coronavacciner i följande ordning:

1. Hälso- och sjukvårdspersonal som vårdar covid-19 patienter samt personal och klienter på dygnet runt boende


1.1. Personal på intensivvårdsavdelningar

1.2. Personal på vårdavdelningar och joursavdelningar som vårdar patienter som konstaterats eller misstänkts ha covid-19 samt personal inom prehospitala akutvården.

1.3. Personal på infektionsmottagningar som vårdar patienter som konstaterats eller misstänkts ha covid-19 patienter, personal som tar coronaprov och laboratoriepersonal som gör coronavirusdiagnostik.

1.4. Boende och personal inom heldygnsomsorgen, dvs. socialvårdens serviceboende och institutionsvårdens verksamhetsenheter med heldygnsomsorg för äldre

 • Grupp 1.3 och grupp 1.4 kan vaccineras samtidigt.
1.5. Kritisk social- och hälsovårdspersonal i begränsad omfattning.

2. Äldre personer och personer med underliggande sjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom

Äldre personer har stor risk att insjukna i en allvarlig coronavirussjukdom. Också vissa grundsjukdomar ökar risken att insjukna i en allvarlig coronavirussjukdom. Eftersom det nu används olika vaccin för olika åldersgrupper, kommer man effektivare åt att vaccinera de personer som har mycket stor risk att insjukna i en allvarlig coronavirussjukdom.

2.1. Äldre personer och personer som har grundsjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom

2.1.1. Alla ≥80-åringar samt närståendevårdare och äldre personer som bor i samma hushåll*

2.1.2. Alla 75–79-åringar samt närståendevårdare och äldre personer som bor i samma hushåll*

2.1.3. Alla 70–74-åringar samt närståendevårdare och äldre personer som bor i samma hushåll*

2.1.4. < 70- åringar som har en grundsjukdom som märkbart ökar risken att insjukna i en allvarlig coronavirussjukdom

2.1.5. < 70—åringar som har en grundsjukdom som ökar risken att insjukna i en allvarlig coronavirussjukdom

* Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att personer i terminalvård inte vaccineras. När det gäller vaccinering av personer som är svaga och sköra görs på individuell basis med den vårdande läkaren tillsammans med den som skall vaccineras och anhöriga.

3. Övrig befolkning

Vaccinationerna genomförs enligt ålder i fallande vaccinationsordning enligt följande: 60–69-åringar, 50–59-åringar, 40–49-åringar, 30–39-åringar och 16–29-åringar.

Barn vaccineras inte ännu, eftersom det ännu inte finns tillräckligt med data gällande vaccinering av barn.

Social- och hälsovårdsministeriet: Vaccinationsordningen preciseras – ändringar också i rätten att ge vaccinationer (16.4.2021)

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter