Den omfattande inomhusluftsundersökningen har givit en helhetsbild av inomhusluftsläget

Det är viktigt för alla familjer, anställda och hela Vanda stad att kvaliteten på inomhusluften i daghem och skolor är god. För att vi ska få en helhetsbild av inomhusluftsymptomen hos de personer som använder lokalerna har Åbo universitet på beställning av staden genomfört en omfattande enkätundersökning om inomhusluftsymptom 2019. I undersökningen deltog stadens daghem, lågstadier, högstadier och Varia. 

Undersökningen är den mest omfattande kartläggningen av inomhusluftsymptom som gjorts i Finland och en betydande satsning av Vanda på att främja välmående.

I undersökningen har deltagit 50 skolor, 150 daghem och enkätundersökningen har besvarats av 17 000 personer. Till exempel har man aldrig tidigare i samma omfattning undersökt hur de som använder daghemslokaler upplever inomhusmiljön. Vanda stad vill rikta ett varmt tack till alla dem som svarat.

Rapporten om resultaten från undersökningen och skol- och daghemsspecifika rapporterna har publicerats på finska i sin helhet på vantaa.fi/oirekysely.

De skolor och daghem, där det visar sig finnas ett behov av att vidta omedelbara åtgärder får dessutom objektspecifika uppgifter om de missförhållanden som uppdagats och åtgärder för att rätta till dessa.

Varför?

Vanda stads strategiska målsättning är att inomhusluften i stadens lokaler ska bli bättre. Med hjälp av enkäten som kartlägger symptom som beror på inomhusluft får vi en helhetsbild av situationen i alla skolor och daghem.

Vem gör enkäten?

Enkäten görs av Åbo universitets Satakunta-projekt.

Nyheter

Twitter