Skydd av luft och jordmån

Kävelyllä metsässä

Uppföljning av luftkvaliteten

För att upprätthålla boendetrivsel och hälsa är det väsentligt att säkerställa en god luftkvalitet. I Vanda och i övriga huvudstadsregionen har HRM i samarbete med städernas miljöcentraler hand om uppföljning, forskning och planering i anknytning till luftkvalitet. Gatudamm och avgaser är faktorer som har en starkt försämrande inverkan på luftkvaliteten i Vanda.

I Vanda följs luftkvaliteten upp från en fast mätstation i Dickursby och från en eller flera mobila mätstationer. Information om luftkvalitet finns på HRM:s webbsidor om uppföljning av luftkvaliteten.

Tillsyn av förorenad mark

I Vanda finns områden där det till följd av mänsklig aktivitet har hamnat olika skadliga ämnen i jordmånen. Miljöcentralen i Vanda upprätthåller ett register och kartmaterial över förorenade markområden. Miljöcentralen ger också utlåtanden och informerar invånarna om eventuella begränsningar som förorenade markområden ger upphov till. Förorenade markområden iståndsätts vid behov.

Kemikalietillsyn

I kemikalielagen finns anvisningar och bestämmelser om användning och lagring av kemikalier och kemikalietillsyn. En central betydelse har marknadstillsynen av kemikalier som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) ansvarar för som högsta instans.

En kemikalieanmälan ska göras till kommunens räddningsmyndighet om liten industriell hantering eller upplagring av kemikalier. I Vanda lämnas kemikalieanmälan in till Mellersta Nylands räddningsverk.

Nyheter

Twitter