Insatser mot nedskräpning

Kierrätyspiste

Hantera avfall på rätt sätt

Enligt Vandas miljöskyddsföreskrifter är det förbjudet att göra sig av med avfall genom att bränna det. Det lönar sig alltid att kompostera organiskt avfall. För kompostering av trädgårdsavfall behövs inget tillstånd, och man behöver inte anmäla komposteringen. Trädgårdsavfall kan lämnas in på en valfri Sortti-station i huvudstadsregionen.

Att hålla omgivningen städad

Det lönar sig att meddela miljöcentralen om nedskräpning eftersom särskilt farligt avfall (tid. problemavfall) utgör ett allvarligt hot mot hälsan och miljön. Man kan göra en brottsanmälan till polisen om man upptäcker en nedskräpare.

Snygga gårdar och byggarbetsplatser

Byggnadstillsynen i Vanda stad övervakar att gårdarna till bebodda byggnader och byggarbetsplatser hålls snygga.

Avfallshantering

I Vanda och i övriga huvudstadsregionen ansvarar HRM för företagens, industrianläggningarnas och invånarnas avfallshantering.

Nyheter

Twitter