Ett resurssmart Vanda

Vandas långsiktiga miljömål beskrivs i Vägkartan för ett resurssmart Vanda. Med hjälp av den strävar man efter en kolneutral och avfallsfri stad, där naturens resurser används sparsamt och där alla har möjlighet till hållbart välmående.

Klimatförändringen tvingar samhällen runt hela världen att bli allt mer effektiva och sparsamma. Vanda växer snabbt och utmaningen är att säkerställa vandabornas välmående och stadens vitalitet och dragningskraft. Att vara resurssmart handlar om förmågan att använda råvaror på ett sätt som främjar såväl hållbar utveckling som välmående.

Framåt på fyra filer

Vägkartan för ett resurssmart Vanda består av fyra filer. Dessa är:

  • Förbrukning och produktion av energi
  • Samhällsstruktur och resande
  • Konsumtion och material
  • Den ansvarsfulla vandabon

För varje fil har man fastställt ett mål inför 2030. Cirkulär ekonomi, förnybar energi samt klimatsmarta invånare och företag ligger i centrum i det resurssmarta Vanda. Med hjälp av Vägkartan för ett resurssmart Vanda jobbar staden för att uppnå klimatmålen, men strävar också efter att förstärka såväl den regionala ekonomin som sysselsättningsgraden. Andra mål är att skapa nya affärsmöjligheter för företag och att förbättra invånarnas välmående. Inom många av stadens aktiva projekt följer man redan nu vägkartan och jobbar exempelvis för att främja den cirkulära ekonomin.

Från miljöprogram till Vägkartan för ett resurssmart Vanda

Som utgångspunkt för Vägkartan för ett resurssmart Vanda har man haft Sitras och Jyväskyläs modell, med vilken vägkartor framställts även i Forssa, Villmanstrand och Åbo.

I Vanda koordineras arbetet med Vägkartan för ett resurssmart Vanda av miljöcentralen. I vägkartan fastställs de åtgärder som gäller hela staden. Varje verksamhetsområdet har dessutom egna planer för förverkligande, där åtgärderna preciseras. Planerna uppgörs för varje fullmäktigeperiod och de ersätter de tidigare miljöprogrammen i staden.

Ett resurssmart Vanda byggs tillsammans

I en resurssmart stad kan invånarna tillsammans utveckla sina egna hemtrakter och arbeta för en mer resurssmart stad. I ett resurssmart Vanda kan också allas vår trivsel ökas. Förutom invånarna bjuds också företag och föreningar med i arbetet. Ta gärna kontakt!

Nyheter

Twitter