Boendehälsa

Bostäder och andra utrymmen inomhus ska i fråga om renhet, temperatur, fuktighet, ljus, strålning och andra motsvarande förhållanden vara sådana att de inte orsakar sanitär olägenhet för dem som vistas i utrymmena.

Övervakningen av hälsomässiga förhållanden i bostäder hör till den kommunala hälsoskyddsmyndighetens uppgifter och det egentliga övervakningsarbetet utförs av miljöcentralen i Vanda stad. Sanitära olägenheter i bostäder och övriga utrymmen där människor vistas utreds av hälsoingenjörer.

Kontakta först fastighetens ägare

Om du misstänker att du har en fukt- eller mögelskada i din bostad eller om du utsätts för buller, kyla, lukter, bristfällig ventilation eller något annat liknande, ta alltid först kontakt med fastighetens ägare eller en representant för ägaren (t.ex. husbolagets disponent, styrelsens ordförande, hyresvärden).

Fastighetsägaren är skyldig att reda ut orsaken till problemet och rätta till missförhållandena. T.ex. lönar det sig att omgående reparera fuktskador, så att sanitära olägenheter inte hinner uppstå.

Bostadsinspektion

Om fastighetsägaren trots begäran inte vidtar nödvändiga utrednings- och reparationsåtgärder eller om ni har delade meningar om misstanken om en sanitär olägenhet, kan du kontakta miljöcentralen.

Vid bostadsinspektionerna strävar man efter att reda ut om det i bostaden finns skador eller förhållanden som orsakar sanitär olägenhet för de boende. Det är bostadsinspektören som avgör vilka undersökningar, prover eller mätningar som krävs för att man i varje enskilt fall ska kunna göra en bedömning av den sanitära olägenheten. Då man utreder om det finns sanitära olägenheter i en bostad enligt det som anges i hälsoskyddslagen, använder man social- och hälsovårdsministeriets Anvisning om boendehälsa 2003:1 som stöd.

Inspektioner utförs inte i samband med köp eller försäljning av en bostad eller för att bedöma skicket hos en byggnad.

Nyheter

Twitter