Trafik

Vanda ligger i en knutpunkt mellan riksomfattande huvudleder, en internationell flygplats och järnvägsspår för både när- och fjärrtrafik. De mångsidiga trafikförbindelserna möjliggör smidigt sammankopplade resekedjor både inom metropolområdet och till andra delar av Finland och utlandet.
I Vanda satsas det särskilt på en fungerande kollektivtrafik och på att utveckla möjligheterna att färdas till fots och på cykel.

Trafikplanering

Till trafikplaneringens uppgifter hör:

 • Trafiknätets huvudförbindelser som ska presenteras i generalplanen
 • Den trafikplanering som företas i samband med detaljplaneringen, genom denna fastställs trafikbehoven och utrymmesreserveringarna mer ingående.
 • Trafikens styrningsplaner (trafikskyltar, vägmarkeringar och skyltning)
 • Trafikens översiktliga planer, trafikutredningar och -prognoser
 • Att utveckla gång- och cykeltrafikens omständigheter
 • Att utveckla kollektivtrafiken i samarbete med HRT
 • Att följa upp och utveckla trafiksäkerheten
 • Att följa upp trafikmängderna i gatunätet
 • Att utreda trafikbuller- och miljöproblem
 • Byggnadslovsutlåtanden
 • Tillstånden för adresskyltar i trafiken samt temporära tillstånd för stora trafikarrangemang

Ansvaret för att planera och informera om kollektivtrafiken i huvudstadsregionen, liksom att utveckla trafiksystemplanen för Helsingforsregionen (HLJ) samt forskningsverksamheten gällande regiontrafiken åligger Helsingforsregionens trafik (HRT). Matkahuolto svarar för rutt- och tidtabellsinformationen för bussarna i fjärrtrafik.

Nylands NTM-central svarar för att trafiken på huvudlederna löper smidigt och tryggt, att de hålls i skick och för trafikstyrningen. Trafikverket svarar för att planera, underhålla och bygga järnvägsspåren. För tågtrafiken svarar VR.

Finavia informerar om verksamheten på flygplatsen och bl.a. om flygplatsparkeringen.

För planeringen av trafikljusens verksamhet svarar kommunalteknikcentralens enhet för gatuhållning.

Länkar:

HRT
Matkahuolto
Nylands NTM-central
Trafikverket
VR
Finavia
Gatuhållningen

Nyheter

Twitter