Planering och byggande

Vanda stads kommunalteknikcentral har som mål att utveckla de offentliga stadsrummen, dvs. gatu- och parkområdena så att de är trivsamma, hållbara, fungerande och trygga miljöer i vardagen. Planeringen och anläggningen av gator, broar, torg, parker och gångleder samt vattenförsörjningen är förutsättningen för att man ska kunna bo och trivas i staden. Dessutom kräver gator och parkområden samt vattenförsörjningsnätet ständiga iståndsättnings- och underhållsåtgärder.

För anläggningar och ombyggnadsarbeten i det offentliga gaturummet används varje år runt 35 miljoner euro. Investeringsprogrammet för kommunalteknik bereds i samband med att stadens budget och ekonomiplan sammanställs. Som utgångspunkt fungerar bl.a. olika avtal, planer på stadsnivå, tomtöverlåtelseprogram och översiktsplaner.

Planeringsprogrammet sammanställs årligen och presenteras i Vandas invånartidning och på webben. Planerna utgår från nätverket av gator och parker enligt detaljplanerna för respektive område och sammanställs i enlighet med markanvändnings- och bygglagen bl.a. genom att det informeras till allmänheten om att gatu- och parkplanering påbörjats.

Möjligheten att påverka planeringen

Fastighetsägare har möjlighet att påverka planeringen och få information om den. Kommuninvånarna kan inverka på planeringen av gator och parker både under själva planeringsprocessen, men också under den tidsperiod planerna är framlagda. När planeringen inleds får ägarna eller innehavarna av fastigheter som gränsar till park- eller gatuområdet information per brev.

Byggnadsprogrammet för kommunalteknik

Du kan öppna kartan ovan i ett separat fönster via den länk i övre högra hörnet där det står Öppna i kartservicen.

Kommunalteknikcentral

Konvaljvägen 13, 01300 Vanda

Gator och grönområden, transporter och vattenförsörjning planering, byggande och underhåll, tillgängliga för inspektionsplaner

Nyheter

Twitter