Parkeringsövervakningen

Felparkeringsavgiften i Vanda är 60 euro och den ska betalas inom 30 dagar från det att man påförts avgiften. Om man försummar att betala avgiften inom den bestämda tiden, höjs avgiften med 14 euro (17 § i lagen om parkeringsövervakning).

Om den som har blivit påförd en felavgift anser att avgiften är obefogad har han/hon rätt att inom 30 dagar, efter att beslutet delgetts, lämna in en begäran om omprövning till parke-ringsövervakaren. Begäran om omprövning ska alltid göras skriftligen. Begäran om omprövning befriar inte från betalningen av avgiften och förlänger inte betalningstiden. Om begäran om omprövning godkänns återbetalar staden den betalda felparkeringsavgiften.

På webbsidan för e-tjänster finns en blankett för begäran av omprövning som gäller fel-parkeringsavgifter, beslut om flyttning eller flyttkostnader. Blanketten kan skrivas ut och skickas ifylld, antingen per post, fax eller som e-postbilaga.

Begäran om parkeringsövervakning

Man kan skicka begäran om övervakning till parkeringskontrollanterna per e-post: pysakoinnintarkastajat(at)vantaa.fi

Övervakningsavtal

Parkeringsövervakningen utför övervakning av privata områden utgående från avtal som ingås med markägaren eller innehavaren.

Vid frågor som gäller detta ta kontakt via följande adress: pysakoinninvalvonta.valvontasopimukset(at)vantaa.fi.

Nyheter

Twitter