Avgiftsbelagd parkering

Vanda inför avgiftsbelagd parkering i stadens centrumområden Dickursby, Myrbacka och Kivistö och i gatu- och torgområden i anslutning till stationerna samt på de parkeringsområden som förvaltas av staden.

Avgiftsbelagd ärendeparkering införs även på de fastigheter som ägs av staden och ligger inom centrumområdena, med undantag för skolornas och daghemmens gårdsplaner.

Övergången till avgiftsbelagd parkering sker stegvis. Avsikten är att alla betalautomater ska vara installerade i januari 2018. Parkeringen i ett område blir avgiftsbelagd när trafikskyltar som anger detta kommit på plats i området.

Platserna för korttidsparkering för t.ex. angöringstrafik till stationerna berörs inte av förändringen. Likaså förblir infartsparkeringen avgiftsfri, men kommer senare att förutsätta en gällande periodbiljett eller en stämplad värdebiljett på HRT:s resekort.

Parkeringen är avgiftsfri under den första timmen. I fråga om längre parkering är parkeringsavgiften efter den första avgiftsfria timmen 2 €/h på de mest centrala platserna i Dickursby och 1 €/h på övriga platser. Avgifterna är i regel i kraft under vardagar kl. 7–19 och lördagar kl. 9–15. På en del av de avgiftsbelagda platserna är den längsta parkeringstiden fyra timmar.

Parkeringen beläggs nu med avgift i följande områden:

 • I Dickursby blir ca 470 platser avgiftsbelagda vid bland annat Stationsvägen, Banvägen och Dickursstråket med omnejd.
 • I Myrbacka blir ca 370 platser avgiftsbelagda i ett område som sträcker sig från Kopparbergsvägen till Råtorpsvägen och från Krukgränden till Jönsasvägen. Av dessa kommer ca 220 bilplatser nästa sommar att tas ur parkeringsbruk för att ge plats åt bostadsbyggande.
 • I Kivistö blir ca 65 platser avgiftsbelagda. Solstensgränden samt en del av Käinbyvägen och Rosenkvartsgatan förses med avgift.

Så här parkerar du på en avgiftsbelagd parkeringsplats

Parkeringsavgifterna tas huvudsakligen ut via mobilapplikationer och en telefontjänst, men utöver detta installeras sju betalautomater på de mest centrala platserna.

Om du parkerar i högst en timme, använd parkeringsskiva i vanlig ordning. Ingen avgift tas ut.

Om du parkerar i över en timme, inled betalningshändelsen så fort parkeringen har börjat. Den första parkeringstimmen är avgiftsfri och debiteringen påbörjas från den andra timmens inledning.

Välj betalmetod för parkeringen:

1. Easyparks, eParkings eller ParkMans mobilapplikation

 • Ladda ner applikationen från appbutiken i din smarttelefon. Det lönar sig att ladda ner appen i telefonen redan i förväg så blir det smidigare att betala för parkeringen.
 • För att läsa bruksanvisningarna för applikationerna gå in på webbplatsen www.easypark.fi , www.eparking.fi/se och www.parkman.fi; närmare handledning i hur man laddar ner och använder mobilapparna fås på Vandainfo och markanvändningens kundtjänst.
 • Parkeringstiden kan förlängas under pågående parkering. Kom ihåg att avsluta betalningshändelsen när du slutar parkera!

2. Easyparks telefontjänst

 • Easypark har också en telefontjänst som du kan ringa för att starta parkeringen. Avgiften debiteras då i anslutning till din telefonräkning.
 • Telefonnumret 0600 41 55 00 samt en områdesspecifik kod syns på trafikstolpens infoskylt, närmare information www.easypark.fi.

3. Biljettautomat, om det finns en sådan i närheten

 • Det finns sammanlagt sju biljettautomater på de mest centrala platserna. Trafikmärket ”Biljettautomat” anger att det finns en automat i närheten, i pilens riktning. På automaten finns anvisningar för betalning av parkeringen.
 • Biljettautomaten accepterar alla de vanligaste bank- och kreditkorten samt prepaid-betalkort. Det går inte att betala med mynt eller sedlar.
 • Knappa in den uppskattade längden på parkeringen i automaten och betala.
 • Den parkerade bilens registreringsnummer ska matas in i biljettautomaten. Betalningskvittot behöver inte placeras innanför vindrutan. Parkeringsövervakningen sker elektroniskt med hjälp av mobila enheter.

Med mobilappar kan parkeringstiden förlängas under pågående parkering och när parkeringen slutar ska parkeringstiden stoppas. Utöver avgift har vissa parkeringsplatser en tidsgräns för parkeringen på maximalt 4 timmar, vilken inte får överskridas. Utanför de tidsgränser som anges på trafikmärket kan man parkera fritt utan avgift.

Närmare handledning fås på Vandainfo i Dickursby och Myrbacka samt på markanvändningens kundtjänst. Personalen på Vandainfo och markanvändningens kundtjänst hjälper gärna till när det gäller att ladda mobilapplikationer och använda parkeringsautomaterna och svarar på frågor i anslutning till dem.

Varför blir parkeringen avgiftsbelagd?

När centrumområdena byggs tätare finns det ännu färre parkeringsplatser tillgängliga, och man vill främja korttidsparkering för att kunna erbjuda parkeringsplatser åt fler behövande. Målet är att de parkeringsplatser som är avsedda för uträttande av ärenden är tillgängliga för serviceanvändare, och inte är i långtidsbruk som t.ex. boendeparkering. Å andra sidan möjliggör avgiftsbelagda parkeringsplatser att det går att parkera längre än tidigare; precis så länge man behöver. Vanlig korttidsparkering för att uträtta ärenden är dock avgiftsfri, om parkeringen varar i mindre än en timme.

Den avgiftsbelagda parkeringens mål är också att främja användningen av hållbara färdsätt och göra centrumen attraktivare och tjänsterna tillgängligare.

Nyheter

Twitter