FÖRSLAG TILL PARK- OCH GATUPLANER FRAMLAGDA


Följande förslag till planer hålls framlagda 9.5 – 23.5.2018 vid verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö, kundservicen, Konvaljvägen 13 Dickursby, gatuplanet. Planerna finns samtidigt också på Vanda stads webbsidor på adressen: vantaa.fi > Asuminen ja ympäristö > Kadut ja viheralueet > Suunnittelu ja rakentaminen > Nähtävillä olevat suunnitelmat


GATUPLANER

MYRBACKA

Strömfårastigen på asvnittet Flodgränden – Svallparken

Mer information:

Gatuplanningchef
Olli Lappalainen, t. 040 867 6309
E-post: olli.lappalainen(at)vantaa.fi

Planningsingenjör
Jarmo Lagstedt, t. 050 302 7640
E-post: jarmo.lagstedt(at)vantaa.fi


ROSENDAL

Tammistogatan på avsnittet Rosendalsringen – Rosendals handelsväg, busshållplats V5015

Mer information:

Gatuplanningchef
Olli Lappalainen, t. 040 867 6309
E-post: olli.lappalainen(at)vantaa.fi

Planningsassistent
Martti Rautiainen, t. 050 302 7692
E-post: martti.rautiainen(at)vantaa.fi


ÅNÄS

Vitbäcksvägen på avsnittet Teaterstigen – Viljo Sohkanens gata, ändringar i hållplatserna V6227 och V6231

Mer information:

Gatuplanningchef
Olli Lappalainen, t. 040 867 6309
E-post: olli.lappalainen(at)vantaa.fi

Planningsingenjör
Jarmo Lagstedt, t. 050 302 7640
E-post: jarmo.lagstedt(at)vantaa.fi


GLADAS

Alpvägen på avsnittet Karpatervägen – Altaivägen
Altaivägen på avsnittet Alpvägen – Altaigränden
Altaistigen

Mer information:

Gatuplanningchef
Olli Lappalainen, t. 040 867 6309
E-post: olli.lappalainen(at)vantaa.fi

Planningsingenjör
Mikko Valkonen, t. 043 825 3684
E-post: mikko.valkonen(at)vantaa.fi


HAVUKOSKI

Stävgränden söderut från Boskapsstigen

Mer information:

Gatuplanningchef
Olli Lappalainen, t. 040 867 6309
E-post: olli.lappalainen(at)vantaa.fi

Planningsingenjör
Jarmo Lagstedt, t. 050 302 7640
E-post: jarmo.lagstedt(at)vantaa.fi


KORSO

Kampvägen på avsnittet Kampvägen 27 – Krickvägen
Krickvägen

Mer information:

Gatuplanningchef
Olli Lappalainen, t. 040 867 6309
E-post: olli.lappalainen(at)vantaa.fi

Distriktsingenjör
Mariika Lehto, t. 040 867 6306
E-post: mariika.lehto(at)vantaa.fiPARKPLANER

KIVISTÖ

Rödstensparken

Mer information:

Grönområdesplanerare
Satu Nätynki, t. 040 083 9762
E-post: satu.natynki(at)vantaa.fi

Obs.: Planer i PDF-bilagor kan hittas på finska sidan: vantaa.fi > Asuminen ja ympäristö > Kadut ja viheralueet > Suunnittelu ja rakentaminen > Nähtävillä olevat suunnitelmat

Eventuella anmärkningar ska skriftligen lämnas in senast 23.5.2018 före kl. 15.00 på adressen:
Tekniska nämnden, REGISTRATUREN, Stationsvägen 7, 01300 Vanda eller e-postadressen: kirjaamo (at) vantaa.fi


Vanda stad

Kommunalteknikcentralen

Stadsingenjör

Henry Westlin


Parkchef, tf.

Sanna Ervasti

Fastställande av HRM:s verksamhetsområde för Vandas vattentjänster 2018

Enligt Vanda stads förvaltningsstadga som trädde i kraft 1.6.2017 beslutar tekniska nämnden inom sitt uppgiftsområde om utvecklingsplanerna för stadens vattentjänster samt om verksamhetsområdet. Stadsingenjören har genom sitt beslut 4.5.2018 beslutat att offentligt lägga fram förslaget om HRM:s verksamhetsområde för vattentjänster 2018 och begära nödvändiga utlåtanden.

Utgående från lagen om vattentjänster (2014/681) godkänner kommunen verksamhetsområdet för ett vattentjänstverk som verkar inom kommunen och ändrar vid behov det godkända verksamhetsområdet på framställning av vattentjänstverket. Före beslutsfattandet ska kommunen informera om ärendet i tillräcklig utsträckning, be tillsynsmyndigheten om ett utlåtande om ändringen av verksamhetsområdet och ge de fastighetsägare och -innehavare som berörs av ändringen möjlighet att bli hörda.
Utgångspunkt för uppdateringen har utgjorts av HRM:s verksamhetsområde för vattentjänster för år 2017 som är i kraft, de utvidgningsförslag som föreslagits i detta för år 2018 samt den information som städerna meddelat om verksamhetsområdets utvidgning åren 2019–2020.

Samtidigt har utvidgningar och inskränkningar av korrigerande art företagits i verksamhetsområdet för år 2017. Ändringarna medför inga omvärderingar av hur vattentjänsterna ska ordnas. De fastigheter som anslutit sig till HRM:s nätverk för vattentjänster och är belägna på de områden som inskränks, fortsätter som HRM:s verksamhetsområdes externa kunder.

HRM:s verksamhetsområde för vattentjänster år 2018 består huvudsakligen av fastigheter som ligger på mindre än 20 meters avstånd från vatten- och avloppsledningar som duger för anslutning. På verksamhetsområdeskartan presenteras också de fastigheter som ligger på ett avstånd på över 20 meter från vatten- och avloppsledningar. I utvärderingen av ifall dessa hör till verksamhetsområdet och utpekandet av anslutningsstället följer man de principer som anges i den verbala definitionen.

Verksamhetsområdet 2018 har avgränsats enligt de fastighetsgränser som var i kraft 6.2.2017 och omfattar de fastigheter som var införda i fastighetsregistret vid den aktuella tidpunkten. Vilka fastigheter som hör till verksamhetsområdet tolkas i regel utgående från kartobservationer. Om fastighetsgränserna har ändrats efter denna tidpunkt eller nya fastigheter har registrerats, bedöms det separat om dessa fastigheter hör till verksamhetsområdet enligt de verbala definitionerna. I en uttolkningssituation är den verbala definitionen över vilka fastigheter som ingår i verksamhetsområdet avgörande i förhållande till kartan.

En del av fastigheterna har avgränsats så att de endast delvis ingår i verksamhetsområdet. Verksamhetsområdesbeslutet rör dessa fastigheter endast till den del av fastigheten som avgränsats så att fastighetsdelen ingår i verksamhetsområdet.

Över de fastigheter som hör till verksamhetsområdet har en kartframställning i digital form sammanställts, efter att beslut tagits finns denna tillgänglig för granskning i HRM:s kartservice.

Förslaget till verksamhetsområde för vattentjänster hålls offentligt framlagt på Vandainfo i Dickursby, Korso och Myrbacka samt vid verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö, kundservicen, Konvaljvägen 13, under tiden 9.5.–27.5.2018 .

Man kan också bekanta sig med förslaget på Vanda stads webbsidor: vanda.fi > Boende och miljö > Gator och grönområden > Kundservice > Framlagda förslag

Åsikter och anmärkningar som gäller verksamhetsområdet ska före utgången av framläggningstiden skickas in på adressen:

Vanda stad, Registraturen, Stationsvägen 7, 01300 Vanda eller kirjaamo (at) vantaa.fi

Bilagor:

Karta över verksamhetsområde för Vanda stads vattentjänster 2018 (Obs.: 22.2 Mb)

Verbal definition av HRM:s verksamhetsområde för vattentjänster

Karta över HRM:s verksamhetsområde för vattentjänster 2018–2020, ändringar (Obs.: 22.8 Mb)

Karta över preliminära ändringar i HRM:s verksamhetsområde för vattentjänster 2018–2026 (Obs.: 22.8 Mb)

Karta över Vandas verksamhetsområden för vattentjänster och områden för vattendistribution

Nyheter

Twitter