Lantmäteritjänster

Kartan av Dickursby byggplanemätning 1937-47

Tjänster för markägare och byggare

Fastighetsförrättningar


Styckning av tomt

Med tomt avses en självständig fastighet på stadens detaljplaneområde som har registrerats som tomt i fastighetsregistret.

Tomtstyckningen utförs i regel på markägarens ansökan. Ansökan om styckning görs på en separat blankett. När ett outbrutet område som sålts omfattar en tomt enligt tomtindelningen, inleds tomtstyckningen utan separat ansökan. I brådskande fall kan man påskynda att förrättningen inleds genom att göra en separat ansökan och själva förrättningen genom att skaffa skriftligt samtycke till förrättningen av alla parter.

Parterna informeras om tidpunkten för förrättningssammanträdet. Tomtgränserna markeras ut i terrängen före förrättningssammanträdet. I förrättningen kan dessutom servitut inrättas och upphävas. Förrättningen protokollförs och en karta utarbetas.

Kostnaderna för tomtstyckningen betalas av den som ansöker om förrättningen. Kostnaderna för styckningen varierar beroende på tomtens storlek och byggrätten enligt detaljplanen. Att stycka en tomt i Vanda stad tar ca 2–3 månader från det att ansökan gjorts till att tomten registrerats.

Lantmäteriverket svarar för att nya byggplatser bildas utanför detaljplaneområdet.


Servitutsförrättning

För en fastighet kan man, på en annan fastighets område, som servitut inrätta bestående rätt till bl.a. en väg, förvarings- och parkeringsplatser för bilar, vattenavledning samt placering av vatten-, avlopps-, el- eller någon annan motsvarande ledning. Fastighetsservitut inrättas vid en separat fastighetsförrättning eller i samband med styckningsförrättningen på tomten.

Fastighetsbestämningsförrättning (fastställande av gränser)
Ifall det råmärke som anger tomtgränsen har försvunnit eller om det råder tvist eller oklarhet om var gränsen går, kan man på tomtägarens skriftliga ansökan förrätta fastställande av gräns. Gränsen fastställs vid en fastighetsbestämningsförrättning som tar ca 2–3 månader.


Styckning av allmänt område

Ett område som i detaljplanen anvisats som gatuområde eller park bildas till en fastighet genom styckningsförrättning av allmänt område. Förrättningen utförs på ansökan av staden eller markägaren. Staden betalar kostnaderna för styckningsförrättningen.


Bestyrkande av köp

Affärer gällande fastighet eller outbrutet område, ett byte och en gåva ska alltid göras skriftligen. Det offentliga köpvittnets intyg ska ingå i överlåtelsehandlingen. De köpvittnen som är anställda vid Vanda stad bestyrker köp även vid privata fastighetsaffärer i hela landet.

Köpvittnets arvode är 120 € (+resekostnader), kontant betalning.

Kontaktinformation: E-post adresserna skrivs enligt följande modell: fornamn.efternamn@vantaa.fi

Namn, Titel, Telefon

Kimmo Junttila, stadsgeodet, 0400 850 237
Ossi Örn, stadsmätningsingenjör, 040 661 6270
Riikka Pirinen, fastighetsingenjör, 040 593 9210 (på ledighet)
Pekka Simojoki, lantmäteritekniker, 040 845 7987 (finska, engelska)
Petri Rantala, förrättningsingenjör, 0400 541 258 (finska, engelska)
Petri Huotari, förrättningsingenjör, 040 845 7970 (finska, engelska)
Tero Sikiö, förrättningsingenjör, 050 302 6773 (finska, engelska)
Minna Rainamo, förrättningsingenjör, 043 824 7476 (finska, engelska)
Kai Virtanen, lantmäteritekniker, 050 302 6750 (finska, engelska)

Byggnadstillsynsmätningar

Markering av en byggnadsplats i terrängen genomförs efter att bygglovet beviljats.

Lägessyn förrättas när hörnen av byggnadens sockel är synliga.

Närmare information om byggnadstillsynsmätningar fås av Mätning och geoteknik per telefon 09 839 22279 eller per e-post maastomittaus@vantaa.fi.


Tomtindelning och ändring av tomtindelningen

Tomtindelning är en plan för att dela in kvartersområdet enligt detaljplanen i tomter. En tomtindelning kan antingen göras upp separat eller i detaljplanen. De tomter som planerats vid tomtindelningen bildas genom styckningsförrättning till fastigheter.

Tomtindelningen görs upp på markägarens begäran eller när den i övrigt konstateras vara nödvändig. Tomtindelning ansöks med en blankett. Att göra upp en tomtindelning tar 2 månader från det att ansökan gjorts till att den godkänts.

Nyheter

Twitter