Konstruktionsplaner

Miljöministeriets anvisning om planer och utredningar som gäller byggande innehåller närmare krav med avseende på planerna. Projekterarna måste ovillkorligen bekanta sig med dessa bestämmelser och anvisningar samt följa dem. Dessutom bör man fästa vikt vid följande:

Titelsidan ska vara överst, inte tejpad eller häftad utan som en del av ritningen. Ritningar med tejp tas inte emot. I en detaljbunt i storlek A4 kan en separat titelsida dock häftas överst. Titelsidans faktaruta bör förses med korrekta identifierande uppgifter i enlighet med bygglovet och av uppgifterna bör framgå stadsdel, kvarter, tomt, adress samt bygglovets beteckning (t.ex. 63-1034-04-A). Ritningarna bör numreras med eget löpande nummer och ur faktarutan bör även framgå objektets namn, innehållet i ritningen (t.ex. armeringsritning nivå +4.530) samt projekterarens namn, underskrift samt kontaktinformation.

Byggnadstillsynen kan inte ta emot alla konstruktionsplaner. Byggnadstillsynen arkiverar ritningar över väsentliga bärande konstruktioner samt ritningar över konstruktioner som kan påverka säkerheten och hälsan, såsom stora och tunga sänkta tak och vattenisoleringsdetaljer. Beträffande elementkonstruktioner bör scheman och tillverkningsritningar på typiska element inlämnas. Ritningarna inlämnas till byggnadstillsynen i två serier. Den ena ritningen arkiveras av byggnadstillsynen och den andra levereras till bygget av konstruktionsprojekteraren. Ritningar levereras vikta i storlek A4 och helst utan rygg.

Byggnadslovets tillståndsbeteckning samt ritningens löpande nummer (som löper från de ritningar som inlämnats tidigare) antecknas på varje ritning. I ändringsritningar ska samma löpande nummer användas som i de först inlämnade ritningarna. Ritningarna bör vara försedda med revisionsanteckning (t.ex. A, B, C .... eller 1, 2, 3...) samt texttillägget ”ÄNDRINGSRITNING" ovanför faktarutan i ritningen samt en kort beskrivning av ändringarna. Konstruktionsprojekteraren sörjer för att planerna är ändamålsenliga och att kopieserierna följer beskrivningen ovan.

Bristfälliga ritningar tas inte emot. Den ansvariga konstruktionsprojekteraren tar med sig planerna då ritningarna presenteras för inspektionsingenjören. Tid bokas på förhand vid kundtjänsten. Kontaktinformation. Vid behov kan planeraren även korrigera och komplettera myndighetsserierna med anteckningar gjorda med penna (dock inte blyerts). Dessa anvisningar gäller även leverantörer av färdiga delar, såsom husfabriker samt planerare och tillverkare av takstolar. Den ansvariga konstruktionsprojekteraren bör underteckna alla konstruktionsplaner för objektet, även takstolarnas framställningsritningar.

Nyheter

Twitter