Inhägnader

Enligt 21 a § i Vanda stads byggnadsordning behövs inte åtgärdstillstånd i enlighet med markanvändnings- och bygglagens 126 § för

1)byggande av inhägnad mot en gata, en park eller ett motsvarande allmänt område förutsatt att inhägnaden inklusive stödmurar har en maximal höjd på 1,2 meter då den byggs mot en gata respektive 1,6 meter då den byggs mot en park eller ett annat område och den godkänns av kommunalteknikcentralen

2)byggande av inhägnad mellan tomter förutsatt att inhägnaden inklusive stödmurar har en maximal höjd på 1,6 meter och ägaren eller innehavaren av granntomten godkänner den

3)byggande av inhägnader och stödmurar inne på tomten.

Även om en åtgärd inte kräver tillstånd ska bestämmelserna i den gällande detaljplanen följas då åtgärder vidtas, likaså de bestämmelser som har att göra med åtgärden. Om anvisningar och bestämmelser i detaljplanen inte efterföljs kan byggnadstillsynsmyndigheterna besluta att inhägnaden ska ändras eller rivas.

Inhägnader ska hållas i vederbörligt skick så att de inte förfular omgivningen. Grannar ska gemensamt komma överens om byggande och underhåll av inhägnader mellan tomter.

Nyheter

Twitter